Ogłoszenie ASF

Ogłoszenie ASF

23.12.2019

Ogłoszenie ASF

OGŁOSZENIE

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 2 kwietnia 2004r. o systemie IRZ (Dz. U. 2019 poz. 1149 ze zm.) art.12 ust. 3a w przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania i określenia obszaru zapowietrzonego, zagrożonego lub innego obszaru podlegającego ograniczeniom, ustanowionego zgodnie

z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym zgodnie z przepisami Unii Europejskiej obowiązującymi w tym zakresie, posiadacz świni znajdującej się w siedzibie stada na tym obszarze jest obowiązany zgłosić kierownikowi biura

w terminie 2 dni:

1) zwiększenie lub zmniejszenie liczebności stada,

2) ubój zwierzęcia gospodarskiego

– z podaniem liczby zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada, oraz miejsca pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia

3) Art.20.2c w.w Ustawy posiadacz świni znajdującej się w siedzibie stada na tym obszarze zgłasza kierownikowi biura fakt oznakowania świni zgodnie z ust.2pkt1, w terminie 2 dni od dnia oznakowania, określając liczbę oznakowanych zwierząt.