Nabór wniosków o przyznanie dotacji spółkom wodnym

04.02.2021

Nabór wniosków o przyznanie dotacji spółkom wodnym

Spółki wodne działające na terenie województwa wielkopolskiego mogą otrzymać z budżetu województwa wielkopolskiego dotację na realizację robót ze składek członkowskich na realizację robót ze składek członkowskich bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.

Przez wartość wykonanych robót rozumie się koszt wykonania robót, który nie uwzględnia kosztów pośrednich i zysku, określony na podstawie cen jednostkowych. Wartość cen jednostkowych wykonanych robót nie może przekraczać wartości robót obliczonych jak dla kosztorysu inwestorskiego, sporządzonego na podstawie obowiązujących przepisów w sprawie podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego z pominięciem kosztów pośrednich i zysku.

Do bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych zalicza się ich eksploatację, konserwację oraz remont, mające na celu zachowanie funkcji wód i urządzeń, polegające na wykaszaniu i wygrabianiu porostów ze skarp i dna, karczowaniu lub wycinaniu drzew i krzewów ze skarp i dna, odmulaniu dna przy maksymalnym zamuleniu 40 cm, czyszczeniu i naprawie budowli na rowach, naprawie skarp rowów, a także usuwanie tzw. „awarii drenarskich” polegające na: czyszczeniu, naprawie lub wymianie budowli drenarskich, czyszczeniu lub przekładaniu rurociągów drenarskich oraz naprawie innych budowli systemów melioracji wodnych.

Do inwestycji zaliczana jest odbudowa i przebudowa przepustów i innych urządzeń związanych z urządzeniami wodnymi lub wodami objętymi działalnością spółki wodnej, a także odmulanie dna przy maksymalnym zamuleniu powyżej 40 cm.

Szczegółowe kryteria konieczne do otrzymania ww. pomocy określane są przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego i publikowane w postaci uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej oraz poniżej na bieżącej stronie internetowej.

Wnioski wraz z załącznikami należy przesłać do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Miejsce załatwiania sprawy:
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

Osoby udzielające informacji:
Donata Wawrzyniak, tel.: 61 626 65 13, donata.wawrzyniak@umww.pl
Karolina Kamińska, tel.: 61 626 65 11, karolina.kaminska@umww.pl