Nabór uzupełniający PPGR 16-17.11.2022r

15.11.2022

Nabór uzupełniający PPGR 16-17.11.2022r

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna ogłasza nabór uzupełniający w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” pozostały środki umożliwiające nabycie dodatkowych 7 laptopów, dzięki którym jest możliwość udzielenia wsparcia osobom, które do tej pory nie złożyły wniosku oraz nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie w pierwotnym terminie.

Zgłoszenia:

Ze względu na ograniczoną pulę środków i krótki czas do rozliczenia projektu nie przewidujemy możliwości uzupełnienia wniosków, rozpatrywane będą tylko kompletne wnioski!!!


Urząd Miasta i Gminy w Rydzynie nie dokonuje sprawdzenia / weryfikacji zgłoszeń przed ich złożeniem.

Złożenie zgłoszenia niepełnego, zawierającego braki skutkuje odrzuceniem wniosku bez możliwości jego poprawy/uzupełnienia.

UPRAWNIENI

  1. Uczniowie szkół podstawowych i średnich (nie dotyczy tegorocznych absolwentów szkół średnich), spełniający łącznie wszystkie warunki:
  • uczeń zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej (PPGR)
  • uczeń jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR;
  • uczeń nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w latach 2021, 2022, sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy;
  • uczeń nie brał udziału w pierwszym naborze w ramach Programu Granty PPGR (nie otrzymał sprzętu komputerowego).
  1. Uczniowie szkół dla dorosłych i studenci nie są uprawnieni do otrzymania wsparcia.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Oświadczenie Dla Rodzica/Opiekuna Prawnego lub pełnoletniego ucznia, do którego należy dołączyć:
  • kserokopię zaświadczenia o zatrudnieniu, umowy o pracę, świadectwa pracy, legitymacji służbowych, listy płac, dokumentów z ZUS/KRUS/składnic akt/KOWR, potwierdzające fakt zatrudnienia krewnego w linii prostej (rodzica, dziadka/babci, pradziadka/prababci) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej PPGR.
  • kserokopie aktów stanu cywilnego potwierdzających stopień pokrewieństwa w linii prostej od ucznia do osoby pracującej w PPGR ( np. akt urodzenia ucznia, akt małżeństwa jego rodziców, akt małżeństwa jego dziadków).
  • oświadczenie o adresie rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego ucznia.

Weryfikacja zgłoszeń odbywać się będzie tylko na podstawie zaświadczeń lub innych dokumentów wystawionych przez instytucje organów publicznych. Informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR.

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Zgłoszenia będą przyjmowane tylko i wyłącznie w dniach 16 i 17  listopada br. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna w godzinach od 7:30 do 15:00.

UWAGA! W przypadku złożenia większej liczby wniosków niż ilość planowanego do zakupu sprzętu komputerowego (laptop), zostanie przeprowadzone losowanie.

Załączniki:

oświadczenia osoby składające oświadczenie we własnym imieniu.docx

oświadczenia osoby składające oświadczenie we własnym imieniu.pdf

oświadczenie o adresie rodzica, opiekuna prawnego, pełnoletniego ucznia.pdf

oświadczenie rodzica opiekuna prawnego.docx

oświadczenie rodzica opiekuna prawnego.pdf