Nabór na stanowisko

01.07.2016

Nabór na stanowisko

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Zarząd Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania KRAINA LASÓW I JEZIOR ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista – doradca

Forma zatrudnienia – umowa o pracę (Zarząd zastrzega sobie możliwość zatrudnienia więcej niż 1 osoby w ramach wolnego etatu (na ułamkowe części etatu)
Miejsce pracy – siedziba i Biuro WLGD – Leszno, Pl. Kościuszki 4.
Przewidywane zatrudnienie: lipiec 2016 r.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: zarządzanie i marketing, kierunki związane z pozyskiwaniem i zarządzaniem funduszami europejskimi, ekonomia);
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z przygotowaniem i/lub realizacją projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskie;
 • dobra znajomość PROW 2014-2022 (w szczególności problematyki RLKS) i LSR WLGD Kraina Lasów i Jezior;
 • umiejętność obsługi komputera, Internetu.

Wymagania pożądane:

 • prawo jazdy kat. B

Wymagania inne:

 • umiejętność pracy w zespole;
 • dobra organizacja pracy;
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów;
 • kreatywność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność.

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie doradztwa dla potencjalnych beneficjentów i partnerów WLGD w sprawie warunków i możliwości otrzymywania dofinansowania w ramach wdrażania LSR;
 • udział w pracach nad przygotowaniem i aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) oraz współpraca w zakresie przygotowania projektów wniosków;
 • pomoc beneficjentom w redagowaniu wniosków o płatność;
 • przygotowanie wniosków składanych przez WLGD – o przyznanie pomocy i o płatność;
 • monitoring i sprawozdawczość
 • promocja działalności WLGD Kraina Lasów i Jezior współpraca z mediami – prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych z obszarem LGD, realizacja LSR i działalnością LGD;
 • wykonanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Biura WLGD Kraina Lasów i Jezior;
 • bieżące monitorowanie zmian przepisów prawnych dotyczących zakresu realizowanych czynności;
 • udzielenie informacji o działalności LGD – telefonicznie, ustne, pisemne lub za pośrednictwem Internetu

Zakres odpowiedzialności:

 • za prawidłową i terminową realizację zadań określonych w zakresie obowiązków zgodnie z obowiązującymi przepisami zewnętrznymi i uregulowaniami wewnętrznymi biura WLGD;
 • kompletowanie, właściwe przechowywanie i przekazywanie do archiwum prowadzonych przez siebie akt;
  przestrzeganie dyscypliny pracy, zasad i przepisów bhp oraz ochrony ppoż;
 • za powierzone wyposażenie stanowiska pracy;
 • utrzymywanie porządku w miejscu pracy.

Kandydat zobowiązany jest złożyć:

 • Życiorys (CV) – z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej oraz wskazaniem posiadanego doświadczenia w zakresie określonym w wymaganiach niezbędnych;
  List motywacyjny, zawierający także aktualny adres do korespondencji, e-mail i nr telefonu.
 • List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)”
 • Miejsce i termin złożenia dokumentów:
  Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie opatrzonej adnotacją „Nabór – specjalista – doradca” w Biurze WLGD, w godzinach 8.00-15.00 lub przesłać pocztą na adres : WLGD Kraina Lasów i Jezior, Pl. Kościuszki 4/229, 64-100 Leszno (liczy się data wpływu przesyłki do biura), w terminie do 08.07.2016 r. do godz. 13.00
  Oferty złożone w formie elektronicznej lub po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
  Oferty niekompletne lub nie spełniające wymagań zostaną odrzucone.

Procedura wyboru pracownika:
Zarząd WLGD spośród ofert osób spełniających wymagania określone powyżej wybierze kandydatów do dalszego postępowania (rozmów kwalifikacyjnych;
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania zostaną powiadomieni o miejscu i czasie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych. Osoby te będą zobowiązane dostarczyć kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy oraz kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia (np. świadectwa pracy, certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.);
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej WLGD.

Dalszych informacji udziela Dyrektor Biura Maciej Tomaszewski tel. 65 529 61 03.