Nabór do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Rydzyna

19.11.2021

Nabór do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Rydzyna

Nabór na wolne stanowisko pracy do spraw promocji i komunikacji

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe, preferowane odpowiadające zakresowi zadań na stanowisku,
b) co najmniej 2-letni staż pracy, preferowane zatrudnienie na stanowiskach identycznych lub zbliżonych w administracji państwowej bądź samorządowej,
c) nieposzlakowana opinia i niekaralność,
d) obywatelstwo polskie,
e) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
f) znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem funduszy pozabudżetowych oraz Unii Europejskiej,
g) znajomość prawa prasowego, administracyjnego i Unii Europejskiej,
h) znajomość przepisów regulujących ustrój organów samorządu terytorialnego i postępowania administracyjnego.

2. Wymagania dodatkowe:
a) łatwość komunikowania się, umiejętności organizacyjne,
b) biegła umiejętność obsługi komputera,
c) umiejętność opracowań pisemnych,
d) znajomość języków obcych.

3. Zakres wykonywanych zadań:
a) gromadzenie informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej gminy, regionu, kraju, zwłaszcza dotyczących warunków inwestowania i atutów gminy,
b) przygotowywanie i opracowywanie wniosków o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych,
c) przygotowanie i opracowywanie gminnego programu rewitalizacji.
d) analizowanie tendencji rozwojowych gminy,
e) informowanie o możliwościach i warunkach inwestowania,
f) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z inwestorami,
g) współpraca z organizacjami i środowiskami gospodarczymi,
h) przygotowanie materiałów promocyjnych,
i) prowadzenie strony internetowej gminy i mediów społecznościowych,
j) realizacja zadań inwestycyjnych gminy,
k) prowadzenie spraw związanych z opieką nad zabytkami na terenie gminy.

4. Warunki pracy:
a) miejsce pracy: Urząd Miasta i Gminy Rydzyna,
b) rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze,
c) wymiar czasu pracy: pełen etat,
d) data rozpoczęcia pracy: styczeń 2022 r.

5. Wymagane dokumenty:
a) oferta i wniosek o zatrudnienie wraz z motywacją i koncepcją pracy na stanowisku,
b) życiorys ( CV ), zawierający zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy na potrzeby aktualnej rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osób fizycznych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z 4.5.2016).
c) kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
d) kwestionariusz osobowy do pobrania ze strony,
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
f) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.

6. Informacje dodatkowe:
a) postępowanie przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy,
b) postępowanie zostanie przeprowadzone w dwóch etapach:
1) sprawdzenie ofert pod względem formalnym,
2) rozmowa kwalifikacyjna; przedmiotem rozmowy będzie znajomość zagadnień związanych z zakresem zadań na stanowisku,
c) o terminie rozmowy uczestnicy zostaną poinformowani indywidualnie w terminie 7 dni od daty upływu terminu składania ofert.
d) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy. Pani/Pana dane
osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z 4.5.2016). Pełna klauzula informacyjna na stronie

7. Informuje się, że w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia naboru wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Rynek 1, 64-130 Rydzyna lub pocztą z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. promocji
i komunikacji”, w terminie 10 dni od dnia opublikowania w Biuletynie, to jest do dnia
6 grudnia 2021 r. godz. 16:00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie bądź nie będą zawierały wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Rydzynie.

 

 

 

Nabór na wolne stanowisko pracy do spraw oświaty, kultury, kultury fizycznej i sportu

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe, preferowane odpowiadające zakresowi zadań na stanowisku,
b) co najmniej 2-letni staż pracy, preferowane zatrudnienie na stanowiskach identycznych lub zbliżonych w administracji państwowej bądź samorządowej,
c) nieposzlakowana opinia i niekaralność,
d) obywatelstwo polskie,
e) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
f) znajomość prawa regulującego funkcjonowanie szkół publicznych, instytucji kultury, zasad organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej i sportowej,
g) znajomość przepisów regulujących ustrój organów samorządu terytorialnego i postępowania administracyjnego.

2. Wymagania dodatkowe:
a) łatwość komunikowania się, umiejętności organizacyjne,
b) biegła umiejętność obsługi komputera,
c) umiejętność opracowań pisemnych,
d) znajomość języków obcych.

3. Zakres wykonywanych zadań:
a) zakładanie, przekształcanie i likwidowanie gminnych jednostek oświatowych,
b) kształtowanie sieci przedszkoli, szkół podstawowych,
c) zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych,
d) zapewnianie dzieciom 6 – letnim rocznego przygotowania przedszkolnego,
e) zapewnienie bezpłatnego transportu dzieci do i ze szkoły,
f) współdziałanie w powierzeniu stanowisk kierowniczych w oświacie gminnej i odwoływania z tych stanowisk,
g) współdziałanie w ocenianiu dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,
h) współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej ze stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz udzielanie pomocy w realizacji zadań,
i) prowadzenie kalendarza gminnych imprez sportowych i rekreacyjnych, inicjowanie ich
i udzielanie organizatorom pomocy organizacyjno-finansowej,
j) przeprowadzanie bieżącej analizy i oceny przebiegu imprez sportowych, rekreacyjnych
i turystycznych i zabezpieczenia oraz stanu przygotowania bazy sportowo turystycznej,
k) organizowanie i udzielanie pomocy w rozwoju turystyki masowej,
l) współdziałanie w opracowywaniu programów i organizowaniu czynnego wypoczynku świątecznego i pracy,
m) prowadzenie ewidencji gminnej bazy sportowej,
n) nadzorowanie i kontrolowanie urządzeń i obiektów sportowych, rekreacyjnych i turystycznych na teren Gminy. Kontrolowanie ich stanu technicznego oraz warunków sanitarno- porządkowych,
o) prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem imprez sportowych,
p) wydawanie zezwoleń na przeprowadzanie imprez masowych,
q) zakładanie i przekształcanie instytucji kultury,
r) prowadzenie rejestru instytucji i organizacji kultury,
s) prowadzenie gminnego kalendarza imprez kulturalnych,
t) współdziałanie ze stowarzyszeniami kultury.

4. Warunki pracy:
a) miejsce pracy: Urząd Miasta i Gminy Rydzyna,
b) rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze,
c) wymiar czasu pracy: pełen etat,
d) data rozpoczęcia pracy: styczeń 2022 r.

5. Wymagane dokumenty:
a) oferta i wniosek o zatrudnienie wraz z motywacją i koncepcją pracy na stanowisku,
b) życiorys ( CV ), zawierający zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy na potrzeby aktualnej rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osób fizycznych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z 4.5.2016).
c) kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
d) kwestionariusz osobowy do pobrania ze strony,
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
f) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.

6. Informacje dodatkowe:
a) postępowanie przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy,
b) postępowanie zostanie przeprowadzone w dwóch etapach:
1) sprawdzenie ofert pod względem formalnym,
2) rozmowa kwalifikacyjna; przedmiotem rozmowy będzie znajomość zagadnień związanych z zakresem zadań na stanowisku,
c) o terminie rozmowy uczestnicy zostaną poinformowani indywidualnie w terminie 7 dni od daty upływu terminu składania ofert.
d) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy. Pani/Pana dane
osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z 4.5.2016). Pełna klauzula informacyjna na stronie.

7. Informuje się, że w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia naboru wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Rynek 1, 64-130 Rydzyna lub pocztą z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. oświaty, kultury, kultury fizycznej i sportu”, w terminie 10 dni od dnia opublikowania w Biuletynie, to jest do dnia
6 grudnia 2021 r. godz. 16:00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie bądź nie będą zawierały wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Rydzynie.