Nabór do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Rydzyna

20.01.2023

Nabór do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Rydzyna

Nabór na wolne stanowisko pracy do spraw promocji i komunikacji

1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe, preferowane odpowiadające zakresowi zadań na stanowisku,
 • co najmniej 2-letni staż pracy, preferowane zatrudnienie na stanowiskach identycznych lub zbliżonych w administracji państwowej bądź samorządowej,
 • nieposzlakowana opinia i niekaralność,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem funduszy pozabudżetowych oraz Unii Europejskiej,
 • znajomość prawa prasowego, administracyjnego i Unii Europejskiej,
 • znajomość przepisów regulujących ustrój organów samorządu terytorialnego i postępowania administracyjnego.

2. Wymagania dodatkowe:

 • łatwość komunikowania się, umiejętności organizacyjne,
 • biegła umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętność opracowań pisemnych,
 • znajomość języków obcych.

3. Zakres wykonywanych zadań:

 • gromadzenie informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej gminy, regionu, kraju, zwłaszcza dotyczących warunków inwestowania i atutów gminy,
 • przygotowywanie i opracowywanie wniosków o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych,
 • przygotowanie, opracowywanie i realizacja gminnego programu rewitalizacji.
 • analizowanie tendencji rozwojowych gminy,
 • informowanie o możliwościach i warunkach inwestowania,
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z inwestorami,
 • współpraca z organizacjami i środowiskami gospodarczymi,
 • przygotowanie materiałów promocyjnych,
 • prowadzenie strony internetowej gminy i mediów społecznościowych,
 • realizacja zadań inwestycyjnych gminy,
 • prowadzenie spraw związanych z opieką nad zabytkami na terenie gminy,
 • planowanie i realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych finansowanych z budżetu gminy,
 • przygotowanie i realizacja dokumentów związanych ze strategią rozwoju gminy.

4. Warunki pracy:

 • miejsce pracy: Urząd Miasta i Gminy Rydzyna,
 • rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze,
 • wymiar czasu pracy: pełen etat,
 • data rozpoczęcia pracy: marzec 2023 r.

5. Wymagane dokumenty:

 • oferta i wniosek o zatrudnienie wraz z motywacją i koncepcją pracy na stanowisku,
 • życiorys ( CV ), zawierający zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy na potrzeby aktualnej rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osób fizycznych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z 4.5.2016).
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • kwestionariusz osobowy do pobrania ze strony,
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.

6. Informacje dodatkowe:

 • postępowanie przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy,
 • postępowanie zostanie przeprowadzone w dwóch etapach:

1) sprawdzenie ofert pod względem formalnym,
2) rozmowa kwalifikacyjna; przedmiotem rozmowy będzie znajomość zagadnień związanych z zakresem zadań na stanowisku,

 • o terminie rozmowy uczestnicy zostaną poinformowani indywidualnie w terminie 7 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy. Pani/Pana dane
  osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z 4.5.2016). Pełna klauzula informacyjna na stronie

7. Informuje się, że w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia naboru wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Rynek 1, 64-130 Rydzyna lub pocztą z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. promocji  i komunikacji”, w terminie do dnia 13 lutego 2023 r. godz. 1500.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie bądź nie będą zawierały wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Rydzynie.