Nabór do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Rydzyna

Nabór do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Rydzyna

23.12.2021

Nabór do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Rydzyna

Nabór na wolne stanowisko pracy do spraw promocji i komunikacji

  1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe, preferowane odpowiadające zakresowi zadań na stanowisku,
b) co najmniej 2-letni staż pracy, preferowane zatrudnienie na stanowiskach identycznych lub zbliżonych w administracji państwowej bądź samorządowej,
c) nieposzlakowana opinia i niekaralność,
d) obywatelstwo polskie,
e) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
f) znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem funduszy pozabudżetowych oraz Unii Europejskiej,
g) znajomość prawa prasowego, administracyjnego i Unii Europejskiej,
h) znajomość przepisów regulujących ustrój organów samorządu terytorialnego i postępowania administracyjnego.

  1. Wymagania dodatkowe:

a) łatwość komunikowania się, umiejętności organizacyjne,
b) biegła umiejętność obsługi komputera,
c) umiejętność opracowań pisemnych,
d) znajomość języków obcych.

  1. Zakres wykonywanych zadań:

a) gromadzenie informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej gminy, regionu, kraju, zwłaszcza dotyczących warunków inwestowania i atutów gminy,
b) przygotowywanie i opracowywanie wniosków o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych,
c) przygotowanie i opracowywanie gminnego programu rewitalizacji.
d) analizowanie tendencji rozwojowych gminy,
e) informowanie o możliwościach i warunkach inwestowania,
f) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z inwestorami,
g) współpraca z organizacjami i środowiskami gospodarczymi,
h) przygotowanie materiałów promocyjnych,
i) prowadzenie strony internetowej gminy i mediów społecznościowych,
j) realizacja zadań inwestycyjnych gminy,
k) prowadzenie spraw związanych z opieką nad zabytkami na terenie gminy.

  1. Warunki pracy:

a) miejsce pracy: Urząd Miasta i Gminy Rydzyna,
b) rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze,
c) wymiar czasu pracy: pełen etat,
d) data rozpoczęcia pracy: luty 2022 r.

  1. Wymagane dokumenty:

a) oferta i wniosek o zatrudnienie wraz z motywacją i koncepcją pracy na stanowisku,
b) życiorys ( CV ), zawierający zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy na potrzeby aktualnej rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osób fizycznych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z 4.5.2016).
c) kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
d) kwestionariusz osobowy do pobrania ze strony,
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
f) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.

  1. Informacje dodatkowe:

a) postępowanie przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy,
b)postępowanie zostanie przeprowadzone w dwóch etapach:

  • sprawdzenie ofert pod względem formalnym,
  • rozmowa kwalifikacyjna; przedmiotem rozmowy będzie znajomość zagadnień związanych z zakresem zadań na stanowisku,

c) o terminie rozmowy uczestnicy zostaną poinformowani indywidualnie w terminie 7 dni od daty upływu terminu składania ofert.
d) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego       rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z 4.5.2016). Pełna klauzula informacyjna na stronie

  1. Informuje się, że w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia naboru wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Rynek 1, 64-130 Rydzyna lub pocztą z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. promocji
i komunikacji”, w terminie 10 dni od dnia opublikowania w Biuletynie, to jest do dnia 4 stycznia 2022 r. godz. 1530.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie bądź nie będą zawierały wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Rydzynie.

Wymagane dokumenty można pobrać ze strony bip.rydzyna.pl