Kontrole przydomowych kompostowników

25.05.2023

Kontrole przydomowych kompostowników

Zarząd Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego informuje, że w dniach od 12 czerwca do 14 czerwca 2023 r., w miejscowości Tworzanice, Tworzanki, Przybiń, w gminie Rydzyna prowadzone będą kontrole przydomowych kompostowników.

Zgodnie z ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 poz.2519 ze zm.) Zarząd Związku sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy, w tym kontrolę nieruchomości, których właściciele korzystają ze zwolnienia z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z posiadaniem przydomowego kompostownika.

Weryfikacji poddane będzie faktyczne posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów. W trakcie kontroli wykonana zostanie dokumentacja fotograficzna. Po przeprowadzonej kontroli sporządzony zostanie protokół.

Właścicielowi nieruchomości, który korzysta ze zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, a:

  • nie posiada przydomowego kompostownika lub
  • nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowym kompostowniku lub
  • uniemożliwia upoważnionej przez Zarząd Komunalnego Związku osobie dokonania oględzin nieruchomości,

wydana zostanie decyzja o utracie prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono niespełnienie przynajmniej jednego z ww. wymagań.

Kontrolę będą prowadzili uprawnieni pracownicy Związku.

Przewodniczący Zarządu Związku
Eugeniusz Karpiński