Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

21.10.2020

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Informacja o konsultacjach w sprawie „Programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”

 

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Rydzyny nr XI/95/2011 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, wyznacza w dniach 26 października – 6 listopada br. termin konsultowania z ww. organizacjami, projektu uchwały w sprawie: Programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Projekt uchwały w sprawie: Programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021,  zostanie przedłożony radzie gminy z końcem listopada 2020 br.

 

Konsultacje będą  przeprowadzane w formie:

  1. zgłaszania uwag do projektu uchwały na piśmie
  2. konsultacje w formie zgłaszania uwag do projektu uchwały na piśmie polegają na wypełnieniu odpowiedniego formularza i przesłaniu go pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną w terminie od 26 października do 6 listopada br.
  3. wzór formularza konsultacji stanowi załącznik Nr 1 do uchwały
    nr XI/95/2011

 

Informacje o terminie rozpoczęcia konsultacji są dostępne w:

  1. Biuletynie Informacji Publicznej
  2. stronie internetowej www.rydzyna.pl
  3. na tablicy ogłoszeń UMiG Rydzyna

Szczegóły oraz DOKUMENTY DO POBRANIA