Konsultacje: współpraca z organizacjami pozarządowymi

19.10.2021

Konsultacje: współpraca z organizacjami pozarządowymi

Informacja o konsultacjach w sprawie „Programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”

 

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Rydzyny nr XI/95/2011 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, wyznacza w dniach 26 października – 5 listopada br. termin konsultowania z ww. organizacjami, projektu uchwały w sprawie: Programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

Projekt uchwały w sprawie: Programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022,  zostanie przedłożony radzie gminy z końcem listopada 2021 br.

 

Konsultacje będą  przeprowadzane w formie:

 1. zgłaszania uwag do projektu uchwały na piśmie
 2. konsultacje w formie zgłaszania uwag do projektu uchwały na piśmie polegają na wypełnieniu odpowiedniego formularza i przesłaniu go pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną w terminie od 26 października do 5 listopada br.
 3. wzór formularza konsultacji stanowi załącznik Nr 1 do uchwały
  nr XI/95/2011

 

Informacje o terminie rozpoczęcia konsultacji są dostępne w:

 1. Biuletynie Informacji Publicznej
 2. stronie internetowej www.rydzyna.pl
 3. na tablicy ogłoszeń UMiG Rydzyna

 

Załączniki

 1. Uchwała nr XI/95/2011 z dnia 28 września 2011
 2. Projekt uchwały w sprawie: „Programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2022”

 


 Zarządzenie Nr  104/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna z dnia 19 października 2021 r.
w sprawie konsultacji społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy Gminy  Rydzyna na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Na podstawie art. 31 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372), art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XI/95/2011 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 września 2011 r. w sprawie  szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam, co następuje:

 

 

 • 1

Poddaję konsultacjom społecznym projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Rydzyna na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 • 2

Konsultacje będą trwały od 26 października do 05 listopada 2021 r.

 

 •  3

Konsultacje będą  przeprowadzane w formie:

 1. zgłaszania uwag do projektu uchwały na piśmie
 2. konsultacje w formie zgłaszania uwag do projektu uchwały na piśmie polegają na wypełnieniu odpowiedniego formularza i przesłaniu go pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną w terminie od 26 października do

5 listopada br.

 1. wzór formularza konsultacji stanowi załącznik Nr 1 do uchwały
  nr XI/95/2011

 

 •    4

Projekt, o którym mowa w § 1 zostanie upubliczniony w dniu 19.10.2021 r. poprzez umieszczenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna, stronie internetowej Urzędu Miasta, oraz w  Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 • 5

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Magdalena Makowiecka.

 

 •  6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.