Konsultacje w sprawie programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2023

18.10.2022

Konsultacje w sprawie programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2023

Informacja o konsultacjach w sprawie „Programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Rydzyny nr XI/95/2011 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, wyznacza w dniach 24 października – 4 listopada br. termin konsultowania z ww. organizacjami, projektu uchwały w sprawie: Programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

Projekt uchwały w sprawie: Programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023, zostanie przedłożony radzie gminy z końcem listopada 2022r.

Konsultacje będą przeprowadzane w formie:

zgłaszania uwag do projektu uchwały na piśmie

  1. konsultacje w formie zgłaszania uwag do projektu uchwały na piśmie polegają na wypełnieniu odpowiedniego formularza i przesłaniu go pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną w terminie od 24 października do 4 listopada br.
  2. wzór formularza konsultacji stanowi załącznik Nr 1 do uchwały nr XI/95/2011

Informacje o terminie rozpoczęcia konsultacji są dostępne w:

  1. Biuletynie Informacji Publicznej
  2. stronie internetowej rydzyna.pl
  3. na tablicy ogłoszeń UMiG Rydzyna

 

Załączniki

  1. Uchwała nr XI/95/2011 z dnia 28 września 2011
  2. Projekt uchwały w sprawie: „Programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2023”