Konsultacje w sprawie programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2024

18.10.2023

Konsultacje w sprawie programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2024

Informacja o konsultacjach w sprawie „Programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Rydzyny nr XI/95/2011 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, wyznacza w dniach 23 października – 03 listopada br. termin konsultowania z ww. organizacjami, projektu uchwały w sprawie: Programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

Projekt uchwały w sprawie: Programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024, zostanie przedłożony radzie gminy z końcem listopada 2023 br.

Konsultacje będą przeprowadzane w formie:
1. zgłaszania uwag do projektu uchwały na piśmie
a) konsultacje w formie zgłaszania uwag do projektu uchwały na piśmie polegają na wypełnieniu odpowiedniego formularza i przesłaniu go pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną do Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna w terminie od 23 października do 03 listopada br.
b) wzór formularza konsultacji stanowi załącznik Nr 1 do uchwały
nr XI/95/2011

Informacje o terminie rozpoczęcia konsultacji są dostępne w:
1. Biuletynie Informacji Publicznej
2. stronie internetowej www.rydzyna.pl
3. na tablicy ogłoszeń UMiG Rydzyna

Załączniki

1. Uchwała nr XI/95/2011 z dnia 28 września 2011

2.Projekt uchwały w sprawie: „Programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2024”