Konkurs dla organizacji pozarządowych w 2021r.

Konkurs dla organizacji pozarządowych w 2021r.

30.11.2020

Konkurs dla organizacji pozarządowych w 2021r.

OGŁOSZENIE 

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Rydzyna na 2021 rok, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

Na podstawie  art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1057), Gmina Rydzyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku.

 

I Adresaci konkursu:

 

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

II Wysokość środków publicznych planowanych na realizację

 

Na realizację w/w zadania w 2021 r. przeznaczono z budżetu Gminy kwotę

 

155.000 zł

(słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

 

III Cel konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie najkorzystniejszych ofert i wsparcie realizacji zadań Miasta i Gminy Rydzyna na 2021 rok w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w tym szkolenie dzieci i młodzieży oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia trenerów w popularnych dyscyplinach sportu – odpowiadający celom  „Rocznego programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi, oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania – prowadzenie szkolenia sportowego:

 1. a) piłka nożna
 2. b) tenis stołowy
 3. c) taekwondo,
 4. d) koszykówka,
 5. e) sport motorowy,
 6. f) kolarstwo.

 

Cele będą realizowane poprzez zlecanie następujących rodzajów zadań:

 1. a) prowadzenie zajęć treningowych,
 2. b) organizowanie zgrupowań sportowych,
 3. c) organizowanie i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego,
 4. d) organizowanie i udział w innych zawodach i turniejach sportowych,
 5. e) utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej,
 6. f) zakup sprzętu sportowego,
 7. g) transport, koszty przejazdu,
 8. h) wynagrodzenie kadry szkoleniowej,
 9. i) materiały,
 10. j) nagrody rzeczowe,

 

IV Terminy realizacji zadania

styczeń – grudzień 2021 r.

 

 V Zasady przyznania dotacji

 1. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert w konkursie są organizacje statutowo działające w obszarze kultury fizycznej i sportu.
 2. Warunkiem udzielania dofinansowania jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z 24.10.2018 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. poz. 2057). Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.
 3. Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 4. W przypadku braków lub błędów formalnych w ofercie lub załącznikach do oferty, oferent może zostać wezwany w celu ich uzupełnienia. Uzupełnienie to musi nastąpić w terminie 3 dni od daty otrzymania informacji w tej sprawie. W przypadku nieuzupełnienia w terminie oferta nie zostanie rozpatrzona.
 5. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty do konkursu nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana przez Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna po zaopiniowaniu przez powołaną w tym celu komisję konkursową.
 6. Dofinansowanie nastąpi w trybie wspierania realizacji zadań publicznych.
 7. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 8. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
 9. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu, nie przysługuje odwołanie.
 10. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji Starosty, a w przypadku podmiotów niebędących stowarzyszeniami lub fundacjami inny dokument stanowiący o podstawie działalności danego podmiotu,
 • statut,
 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) za ostatni rok działalności tego podmiotu lub w przypadku organizacji nowo powstałej za okres jej działania,
 • oświadczenie o braku zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego,
 • informację dotyczącą liczby mieszkańców Gminy Rydzyna korzystających z zajęć umieszczonych w ofercie,
 • w przypadku złożenia kserokopii żądanych dokumentów wymaga się ich potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do podpisania oferty.

 

VI Termin i miejsce składania ofert

 1. Kompletną ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opatrzonej adnotacjami:

– nazwa i adres organizacji,

 

– dopisek: „ Otwarty konkurs ofert  na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Rydzyna na 2021 rok, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

 

do dnia 8 stycznia 2021 roku do godz. 15.30 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Rydzynie lub pocztą – decyduje data wpływu do Urzędu na adres:

 

Urząd Miasta i Gminy Rydzyna, ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna

 1. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane

 

 

VII  Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otwarcia kopert przez Komisję Konkursową
 2. Oferty konkursowe opiniowane są przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna
 3. Komisja Konkursowa dokonuje oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym na podstawie niżej wskazanych kryteriów:
 

a) kryteria formalne

·      czy oferta jest złożona na właściwym formularzu,

·      czy oferta ma wypełnione wszystkie wymagane pola,

·      czy oferta złożona została w terminie wskazanym w ogłoszeniu,

·      czy oferta zawiera wszystkie wymagane załączniki,

·      czy oferta została podpisana przez upoważnione do tego osoby,

·      czy zadanie oferty jest zgodne z zadaniem konkursowym, czy zostało jednoznacznie zdefiniowane,

·      czy oferta nie zawiera błędów rachunkowych

 

b) kryteria merytoryczne

·      merytoryczna ocena projektu i jego zgodność z celami zadania,

·      zapotrzebowanie społeczne na wymienione w ofercie zadanie,

·      ocena dotychczasowej współpracy organizacji z Gminą Rydzyna,

·      ocena możliwości realizacji przez podmiot, przy uwzględnieniu  doświadczenia podmiotu w realizacji tego zadania, realność wykonania zadania, zasobów ludzkich, bazy materialnej,

·      ocena kalkulacji kosztów zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania,

·      udział środków własnych oraz innych źródeł finansowania,

·      zgodność tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy,

·      część wkładu własnego może stanowić tzw. Wkład pozafinansowy (np. praca wolontariuszy).

 

6. Kwota dotacji może być niższa od wnioskowanej.

 

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna przy wyborze oferty kierować się będzie zasadą efektywności, partnerstwa, uczciwej konkurencji i jawności, dokonując wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań, przestrzegając przy tym zasad uczciwej konkurencji wraz z zachowaniem wymogów określonych w art. 34 ust. 1 pkt 3 lit. a i art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U.2019 poz.869 z późn. zm.).

VIII Informacja dotycząca zadań tego samego rodzaju zrealizowanych w roku ogłoszenia konkursu

Miasto Rydzyna w roku 2020 wydatkowała w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi środki budżetowe na realizację zadania publicznego w łącznej wysokości 135,000 zł.

Zrealizowano następujące zadania:

 1. Zadanie w zakresie wspierania prowadzenia szkolenia sportowego – piłka nożna
 2. Zadanie w zakresie wspierania prowadzenia szkolenia sportowego – koszykówka
 3. Zadanie w zakresie wspierania prowadzenia szkolenia sportowego – tenis stołowy
 4. Zadanie w zakresie wspierania prowadzenia szkolenia sportowego – taekwondo
 5. Zadanie w zakresie wspierania prowadzenia szkolenia sportowego – sport motorowy
 6. Zadanie w zakresie wspierania prowadzenia szkolenia sportowego – kolarstwo

IX Postanowienia końcowe

 • dotacji nie można wykorzystać na prowadzenie działalności gospodarczej,
 • zastrzega się możliwość nierozstrzygnięcia konkursu, bez prawa do odwołania,
 • termin realizacji zadania zgłoszonego do konkursu ofert upływa z dniem 23 grudnia 2021r.
 • podmiot dotowany, po zakończeniu zadania, zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnie z umową o wsparcie zadania publicznego.

Ogłoszenie zostanie opublikowane na:

 • stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Rydzynie pod adresem rydzyna.pl
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Rydzynie pod adresem bip.rydzyna.pl
 • w prasie lokalnej Rydzyna24
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Rydzynie