Komunikat PKP S.A.

Komunikat PKP S.A.

06.09.2018

Komunikat PKP S.A.

PKP Polskie  Linie Kolejowe S.A., Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim, Dział Nawierzchni, Obiektów Inżynieryjnych, Budynków i Budowli ul. Wolności 30, 63-40 Ostrów Wielkopolski informuje, że zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie z dnia 20 października 2015 r., (Dz.U. 20l5r. poz. 1744), przejazdy kolejowo – drogowe znajdujące się w ciągu dróg nieposiadających statusu drogi publicznej, mogą funkcjonować tylko jako przejazdy użytku niepublicznego kat. ,,F”, na podstawie zawartej umowy pomiędzy Zakładem Linii Kolejowych a użytkownikiem przejazdu.

W związku z powyższym informujemy, że PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim rozpoczyna procedurę likwidacji przejazdów kolejowo – drogowych w km 216,365 linii kolejowej 14 Łódź Kaliska – Tuplice, dz. nr 30,

Jeżeli w ciągu 30 dni licząc od 09.09.2018r. nie będzie zgłoszeń od zainteresowanego zawarciem umowy na użytkowanie tego przejazdu w kategorii F zostaną podjęte działania prowadzące do jego fizycznej likwidacji.

Informację dotyczącą użytkowania przejazdu w kategorii F można uzyskać w Zakładzie Linii Kolejowych ul. Wolności 30, 63-400 Ostrów Wlkp. bądź pod nr telefonu 62 724 34 87.

W załączeniu plan sytuacyjny przejazdu