Komunikat kwalifikacja wojskowa 2015

22.01.2015

Komunikat kwalifikacja wojskowa 2015

Osoby podlegający kwalifikacji wojskowej mające miejsce stałego pobytu lub miejsce pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące na terenie Gminy Rydzyna otrzymają imienne wezwanie od Burmistrza Miasta i Gminy

do stawienia się na w/w kwalifikację w dniach 2 – 3.03. 2015r. o godz. 7.30 w budynku Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie Pl. Kościuszki 4 ( II piętro ).

Wojewoda Wielkopolski wydał w sprawie kwalifikacji wojskowej obwieszczenie, które zostało rozplakatowane na terenie gminy.
Oto jego obszerne skróty:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie przeprowadzenia „KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ” w 2015r. na obszarze województwa wielkopolskiego.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2012r. Nr 461 późn. zm. ), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 202, poz. 1566 z późn. zm. ) z związku z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015r. ( Dz. U. z 2014r. poz. 1595), podano do publicznej wiadomości informacje,. że:

 1. W okresie od dnia 2 lutego 2015r. do dnia 30 kwietnia 2015r. od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni świątecznych, przeprowadzona zostanie na obszarze województwa wielkopolskiego kwalifikacja wojskowa.
  Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się mężczyzn urodzonych w 1996r., a także mężczyzn urodzonych w latach 1991– 1995, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
 2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się osoby urodzone w latach 1994 – 1995, które:
  zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed ukończeniem kwalifikacji wojskowej;
  zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 3. Do kwalifikacji wojskowej wzywa się kobiety urodzone w latach 1991 – 1996, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2014/2015 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w §2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej ( Dz. U. Nr 54, poz. 321).
 4. Do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w niżej podanych miejscach i terminach, a osoby wymienione w pkt. 2 – 5, mające miejsce stałego pobytu lub miejsce pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące:

Na terenie Powiatu Leszczyńskiego

 • w miastach i gminach: Osieczna , Rydzyna,
 • w gminach: Krzemieniewo, Lipno, Święciechowa, Wijewo i Włoszakowice, winny się stawić w Lesznie, ul. Plac Kościuszki 4, w dniach 2 do 19 marca 2015r., w godz. 7.30 – 15.30.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy, obowiązana jest przedstawić:
wójtowi lub burmistrzowi: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a także dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe

 • powiatowej komisji lekarskiej: posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej:
 • wojskowemu komendantowi uzupełnień: aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy, dokumenty potwierdzające wykształcenie lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe i potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

Osoba która stawała do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej przedstawia:
wójtowi lub burmistrzowi: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a także dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

 • powiatowej komisji lekarskiej: posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej:
 • wojskowemu komendantowi uzupełnień: wojskowy dokument osobisty oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki i posiadane kwalifikacje zawodowe.

Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, które:

 • w okresie od dnia ogłoszenia do rozpoczęcia kwalifikacji wojskowej zmieniły miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgłaszają się do wójta lub burmistrza właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który wyznacza miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
 • po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce stałego pobytu lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące ,stawią się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem dotychczasowego miejsca pobytu.
 • Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do kwalifikacji wojskowej. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób podlegających kwalifikacji wojskowej, które nie stawały do kwalifikacji wojskowej, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz z urzędu albo na wniosek przewodniczącego komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Wezwani, którzy wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy lub przepisów wydanych na jej podstawie nie stawią się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem, właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlegają grzywnie lub karze ograniczenia wolności zgodnie z art. 224 pkt. 1 i 3 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012r., poz. 461 z późn. zm. ).

 

WOJEWODA WIELKOPOLSKI
Piotr FLOREK