Informacja Starosty Leszczyńskiego

22.02.2022

Informacja Starosty Leszczyńskiego

INFORMACJA

o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych projektu operatu opisowo kartograficznego.

Stosownie do art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 tj. ) informuję, że w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lesznie, Aleje Jana Pawła II nr 23 (pokój nr 303, III piętro),

w terminie od dnia14 marca do dnia 1 kwietnia 2022 r.
w godzinach od 8:00 do 15:00

zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębów: Augustowo, Jabłonna, Kaczkowo, Kłoda, Lasotki, Moraczewo, Pomykowo, Rojęczyn, Tarnowa Łąka – gmina Rydzyna.

Podstawowymi elementami ww. projektu jest mapa ewidencyjna oraz rejestry gruntów, budynków i lokali.

Zgodnie z art. 24a ust. 6 ww. ustawy każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszej informacji nie stanowi przeszkody do kontynuowania procesu modernizacji ewidencji gruntów i budynków i ujawnienia nowych danych ewidencji gruntów i budynków.

Zmiany w operacie opisowo-kartograficznym wynikłe w trakcie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, będą stanowiły podstawę do naliczenia podatku od nieruchomości lub podatku rolnego.

W interesie strony jest przybycie w podanym terminie i zapoznanie się z powyższym projektem.

Leszno, dnia 10 lutego 2022 r.

 

Treść pisma można pobrać: informacja operat opisowo kartograficzny