Informacja o przystąpieniu do opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych

Informacja o przystąpieniu do opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych

02.03.2021

Informacja o przystąpieniu do opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych

Szanowni Państwo!

Informujemy, że działając na podstawie: art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2020 poz. 1876 z późn. zm.) oraz art.  41 ust. 2  ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.), Gmina Rydzyna przystąpiła do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest obligatoryjnym elementem prowadzenia skutecznej polityki społecznej. Stanowi ona również w wielu przypadkach podstawę do ubiegania się o dofinansowanie projektów unijnych z zakresu pomocy społecznej.

Zapraszamy Państwa do wypełnienia poniższej ankiety, mającej na celu identyfikację problemów społecznych występujących w naszej gminie. Pozyskane dane posłużą opracowaniu diagnozy, która stanie się podstawą skonstruowania strategii oraz podejmowania przez samorząd gminy działań służących zapobieganiu niekorzystnym zjawiskom społecznym.

Ankietę prosimy wypełnić do 15 kwietnia 2021r.

Wypełnioną ankietę można dostarczyć do siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie lub Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna, albo przesłać na adres ops@rydzyna.pl lub rydzyna@rydzyna.pl .

Ankieta_Problemy uczniów

Ankieta_Problemy w opinii mieszkańców_SRPS

Ankieta_Równość szans