Informacja o konsultacjach

15.09.2014

Informacja o konsultacjach

Informacja o konsultacjach w sprawie „Programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2015”

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Rydzyny nr XI/95/2011 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

wyznacza w dniach 29 września – 12 październik br. termin konsultowania z ww. organizacjami, projektu uchwały w sprawie: Programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
Projekt uchwały w sprawie: Programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015, zostanie przedłożony radzie gminy z końcem października 2014r.

Konsultacje będą przeprowadzane w formie:
zgłaszania uwag do projektu uchwały na piśmie
Konsultacje w formie zgłaszania uwag do projektu uchwały na piśmie polegają na wypełnieniu odpowiedniego formularza i przesłaniu go pocztą lub złożeniu osobiście w siedzibie UMiG w Rydzynie w terminie 4 listopada – 15 listopada br.
Wzór formularza konsultacji stanowi załącznik Nr 1 do uchwały nr XI/95/2011
zgłaszania uwag podczas spotkania z uczestnikami konsultacji w dniu 10.10.2014r
w godz. od 10.00 do 11.00 budynek C w UMiG Rydzyna, pokój nr 11.

Informacje o terminie rozpoczęcia konsultacji są dostępne w:
Biuletynie Informacji Publicznej
Stronie internetowej www.rydzyna.pl
na tablicy ogłoszeń UMiG Rydzyna

 

Uchwała XI 95 2011

Projekt uchwały w sprawie programu współpracy na 2015 rok

Informacja o konsultacjach 

Zbiorcze zestawienie uwag z konsultacji