Informacja o konsultacjach

15.05.2015

Informacja o konsultacjach

Informacja o konsultacjach w sprawie „Programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Rydzyny nr XI/95/2011 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, wyznacza w dniach
15 maja – 24 maja br. termin konsultowania z ww. organizacjami, projektu uchwały w sprawie: Programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Projekt uchwały w sprawie: Programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016, zostanie przedłożony radzie gminy z końcem maja 2015r.

Konsultacje będą przeprowadzane w formie:

 1. zgłaszania uwag do projektu uchwały na piśmie
 2. Konsultacje w formie zgłaszania uwag do projektu uchwały na piśmie polegają na wypełnieniu odpowiedniego formularza i przesłaniu go pocztą lub złożeniu osobiście w siedzibie UMiG w Rydzynie w terminie
  15 maja – 24 maja br.
 3. Wzór formularza konsultacji stanowi załącznik Nr 1 do uchwały nr XI/95/2011
  zgłaszania uwag podczas spotkania z uczestnikami konsultacji w dniu 21.05.2015r
  w godz. od 10.00 do 11.00 budynek C w UMiG Rydzyna, pokój nr 11.

Informacje o terminie rozpoczęcia konsultacji są dostępne w:

 • Biuletynie Informacji Publicznej
 • Stronie internetowej www.rydzyna.pl
 • na tablicy ogłoszeń UMiG Rydzyna

​Załączniki:

Informacja o konsultacjach
UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
Projekt uchwały ws. programu współpracy na 2016 rok