Impreza promująca transplantację

Impreza promująca transplantację

29.03.2019

Impreza promująca transplantację

Organizatorzy serdecznie zapraszają mieszkańców gminy oraz wszystkich chętnych do wzięcia udziału w imprezie rekreacyjno – sportowej pod hasłem
„Transplantacja – jesteśmy na TAK”

REGULAMIN imprezy rekreacyjno-sportowej
„Transplantacja – jesteśmy na TAK”

I. Cel imprezy:
• promowanie przeszczepiania narządów, informowanie o korzyściach, które niesie za sobą ta forma leczenia;
• popularyzacja aktywnych form rekreacji i wypoczynku;
• integracja środowiska dla rozwoju kultury fizycznej;
• propagowanie zdrowego stylu życia.

II. Organizatorzy i współorganizatorzy:
• I Liceum Ogólnokształcące im. Rodu Leszczyńskich w Lesznie
• Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna
• Dyrektor Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

III. Biuro zawodów:
Odbiór numerów startowych w dniu imprezy /niedziela/ 14 kwietnia 2019 r., w godz. 8.30-9.45 w biurze zawodów mieszczącym się w drewnianym domku przy zalewie w Rydzynie.

IV. Termin i miejsce:
14 kwietnia 2019 r., godzina 10:00, START i META przy drewnianym domku przy zalewie.

V. Dystans:
Bieg odbędzie się na dystansie 6,7 km, jazda na rolkach na dystansie ok. 7,5 km, natomiast marsz z kijkami (nordic walking) na dystansie ok. 5 km.

VI. Trasa:
Trasa biegu w 70% przebiega drogami o nawierzchni z kostki betonowej oraz
w 30% drogami o nawierzchni gruntowej.
Trasa dla rolkarzy i maszerujących z kijkami w 100% przebiegać będzie po drodze
o nawierzchni z kostki betonowej.
Bieg zostanie przeprowadzony przy zamkniętym ruchu drogowym. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania poleceń służb porządkowych w zakresie bezpieczeństwa i w sprawach organizacyjnych.

VII. Zgłoszenia uczestników:
• Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.maratonleszno.pl do godz. 21:00 dnia 12 kwietnia 2019 r. Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe w biurze zawodów, w dniu 14 kwietnia 2019 r.
• Podczas odbioru numerów zawodnicy są zobowiązani posiadać dokument ze zdjęciem, celem weryfikacji danych osobowych i złożenia podpisu.
• Limit zgłoszeń wynosi 400 osób.
VIII. Zasady i warunki uczestnictwa:
• Do startów dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 18. rok życia oraz podpiszą oświadczenie o stanie zdrowia i starcie na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie startują wyłącznie za pisemną zgodą rodziców.
• Brak opłat startowych.
• Wszyscy rolkarze są zobowiązani do startu w kasku ochronnym. Wskazane są również ochraniacze na kolana i łokcie.
• Wykonywany ręczny pomiar czasu będzie miał charakter wyłącznie informacyjny.
Zainteresowane osoby będą mogły poznać swoje wyniki na stronie internetowej Organizatora imprezy rekreacyjno – sportowej.
Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przemieszczanie się po zatwierdzonych trasach.
• Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku
w materiałach marketingowych, informacyjnych i promocyjnych.
• Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
• Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
• Zabrania się przekazywania swojego numeru startowego innej osobie.
• Organizator nie zapewnia sprzętu oraz niezbędnego wyposażenia ochronnego zawodników (kasków, ochraniaczy), jak również serwisu technicznego.

IX. Klasyfikacja
Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w każdej z dyscyplin, miejsca od I do III, bez podziału na kategorie wiekowe.
Uczestnicy otrzymają upominki.

X. Program zawodów:
14 kwietnia 2019 r. (niedziela)
08:30 – 09:45 – rejestracja zawodników,
10:00 Uroczyste otwarcie imprezy sportowo – rekreacyjnej „Transplantacja – jesteśmy na TAK”,
10:15 – start biegu i marszu Nordic Walking,
10:32 – start wyścigu na rolkach,
około godz. 12:00 – planowane zakończenie imprezy.

XI. Komisja sędziowska
• Nadzór nad zawodami i ustalanie kolejnych miejsc prowadzi Komisja Sędziowska.
• W sprawach spornych interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

XII. Świadczenia:
• Trasę zabezpieczać będzie Ochotnicza Straż Pożarna.
• Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną.
• W okolicach drewnianego domku ustawiony będzie jeden punkt nawadniający.

XIII. Sprawy organizacyjne:
• Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
• Każdego zawodnika obowiązuje strój sportowy odpowiedni dla dyscypliny,
w której startuje.
• Organizator zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.
• Uczestników obowiązuje niniejszy regulamin. Podpisanie oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
XIV. Postanowienia końcowe:
• sklasyfikowani zostaną wszyscy uczestnicy biegu i marszu, którzy ukończą jedną
z konkurencji;
• organizatorzy pokrywają wyłącznie koszt organizacji zawodów;
• uczestnicy imprezy biorą w niej udział na własne ryzyko i odpowiedzialność,
w związku z czym wskazane jest zawarcie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na własny koszt;
• osoby niepełnoletnie biorą udział w zawodach po dostarczeniu podpisanej deklaracji przez rodzica lub opiekuna prawnego;
• organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione;
• komunikat końcowy będzie dostępny w Internecie na stronach www.rok.rydzyna.pl oraz https://www.facebook.com/kampaniaILO/ .

 

Mieszkańcy ulic Nad Zalewem, Wierzbowa oraz przyległych w Dąbczu!!!

Szanowni Państwo,

związku z organizowaną w dniu 14 kwietnia br. Imprezą Rekreacyjno-Sportową pod hasłem „Transplantacja – jesteśmy na TAK”,
I Liceum Ogólnokształcące i Rydzyński Ośrodek Kultury informują, że w dniu tym, w godzinach od 09:00 do 12:00 mogą nastąpić niedogodności w ruchu drogowym.
Informujemy, że Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu zaopiniował pozytywnie organizację
i przeprowadzenie imprezy.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

TUTAJ ZAPISY

Mapa biegu 6,7 km:

Mapa trasy – jazda na rolkach 7,5 km:

Mapa nordic walking ok 5 km

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW IMPREZY

1. Organizatorem Imprezy jest I Liceum Ogólnokształcące im. Rodu Leszczyńskich, ul. Kurpińskiego 1, 64-100 Leszno.

2. Uczestnikiem Imprezy jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w Imprezie (dalej jako „Uczestnik”).

3. Istnieje możliwość, iż przebieg Imprezy, w tym wizerunek osób w niej uczestniczących, będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

4. Biorąc udział w Imprezie Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez I Liceum Ogólnokształcące im. Rodu Leszczyńskich w Lesznie jego wizerunku, utrwalonego w trakcie Imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych i stronie internetowej I Liceum Ogólnokształcącego im. Rodu Leszczyńskich w Lesznie oraz podmiotów z nią współdziałających w zakresie realizacji jej celów.

5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych Uczestników jest I Liceum Ogólnokształcące im. Rodu Leszczyńskich, ul. Kurpińskiego 1, 64-100 Leszno;
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych; jest nim Pani Natalia Ratajewska, kontakt: 783 479 791;
3) Dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu informowania w mediach oraz publikacjach o działalności Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody, o której mowa w pkt. 4 powyżej;
4) Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych;
5) Dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku nie będą przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
6) Dane osobowe Uczestników przechowywane będą do momentu odwołania zgody;
7) Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w Imprezie;
8. Wobec Uczestników nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym ich dane nie będą podlegały profilowaniu.

 

 

źródło: facebook Kampania „Drugie życie” w I LO w Lesznie