Dostawa środków ochrony indywidualnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbczu

12.10.2023

Dostawa środków ochrony indywidualnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbczu

Realizacja powyższego przedsięwzięcia w znacznym stopniu wpłynie na możliwości podejmowania działań związanych z likwidacją skutków pożarów, klęsk żywiołowych, zapobieganiem i likwidacją zagrożeń dla środowiska.

Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbczu jako jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego posiada niezbędny sprzęt i wyposażenie do prowadzenia działań ratowniczych, który z uwagi na eksploatację w trudnych warunkach wymaga sukcesywnej wymiany na nowy. Ubrania specjalne mają zapewnić właściwą ochronę ratownikom podejmującym działania,
z uwagi na co muszą spełniać wysokie standardy potwierdzone właściwymi certyfikatami (między innymi świadectwo CNBOP). Nowe ubrania w znacznym stopniu wpłyną na poprawę stopnia zabezpieczenia ratowników, a co za tym idzie wzmocnią potencjał ratowniczy Ochotniczej Straży Pożarnej na obszarze gminy i powiatu.

Zadanie zostało sfinansowane dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 19 000 zł. oraz dotacji z Gminy Rydzyna
w kwocie 1 000 zł.

Poniżej link do strony WFOŚiGW w Poznaniu:
https://www.wfosgw.poznan.pl