Budżet na rok 2015

14.01.2015

Budżet na rok 2015

W dniu 22 grudnia 2014 r. na III Sesji Rady Miejskiej Rydzyny radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok. Planowe dochody szacowane są w wysokości 24.294.819 zł. Dochody bieżące budżetu wynoszą 23.704.819 zł, natomiast dochody majątkowe planowane są w wysokości 590.000 zł.

W 2015 roku nie planuje się wzrostu w podatkach i opłatach lokalnych. Z kolei planowe wydatki bieżące (tj.: wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe koszty działalności bieżącej, wydatki na obsługę długu, dotacje, rezerwa ogólna budżetu i inne) mają wynieść 21.229.039 zł. Gmina Rydzyna w 2015 roku planuje wydatki majątkowe w wysokości 2.765.780 zł. Planowane wydatki ogółem stanowią wartość 23.994.819 zł

Gmina w przyszłorocznym budżecie planuje nadwyżkę budżetową w wysokości  300.000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

W uchwalonym budżecie na 2015 roku jak co roku główną pozycją po stronie wydatków są nakłady planowane w dziale oświata w wysokości 12,6 mln złotych, które stanowią połowę ogółu wydatków. Na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych (szkoły podstawowe i gimnazjum) wraz z dowożeniem uczniów do szkół zaplanowano nakłady w wysokości 8,1 mln złotych, podczas gdy na ten cel Gmina ma otrzymać z budżetu państwa część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 6,8 mln złotych. Jak co roku oświata wymaga dofinansowania dochodami własnymi. W dalszym ciągu zatem pogłębia się różnica pomiędzy otrzymywaną „subwencją oświatową” a realnymi wydatkami na to zadanie – w 2015 roku Gmina „dołoży” z własnych środków ponad 1,3 mln złotych do wydatków bieżących.

W 2015 roku priorytetowym zadaniem inwestycyjnym w sferze oświatowej będzie zakończenie rozbudowy z przebudową budynku szkoły podstawowej w Dąbczu. Całość prac pochłonie ok. 1,7 mln złotych.

Gmina w dalszym ciągu kontynuować będzie realizację zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa przy ciągach komunikacyjnych. Gmina przekaże 300 tys. złotych na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na pomoc przy realizacji inwestycji związaną z przebudową dróg powiatowych nr 4800P i nr 4803P od Dąbcza do Rynku w Rydzynie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego.

Kolejne zadania  na ten rok „Przebudowa ulicy Łąkowej w Rydzynie” oraz „Przebudowa drogi gminnej Kaczkowie”. Ponadto planuje się rozpoczęcie prac projektowych związanych z przebudową drogi gminnej ul. Stanisława Leszczyńskiego oraz Jana z Czerniny w Rydzynie.

Gmina planuje także w dalszym ciągu zadania związane z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna w kwocie 100 tys. zł. oraz budowę oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna w łącznej kwocie 100 tys. zł. Gmina w dalszym ciągu realizować będzie działania w zakresie ochrony środowiska. W 2015 roku Gmina zaplanowała 30 tys. zł dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni i usuwania azbestu.