Budżet na 2021 uchwalony jednogłośnie

31.12.2020

Budżet na 2021 uchwalony jednogłośnie

Na ostatniej Sesji Rady Miejskiej Rydzyny w dniu 28 grudnia 2020 r., Radni jednogłośnie przegłosowali uchwałę budżetową na 2021 rok oraz wieloletnia prognozę finansową.

Analiza prognozowanych dochodów i wydatków na 2021 rok prowadzi do następujących wniosków. Planowane dochody szacowane są w wysokości 46,8 mln złotych. Dochody bieżące budżetu mają wynieść 46,1 mln złotych, natomiast dochody majątkowe planowane są w wysokości 718 tys. złotych. Ogółem planowane dochody są niższe niż od tegorocznych, wg stanu na 30 września, o 3,46%.

Z kolei planowane wydatki bieżące (tj.: wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe koszty działalności bieżącej, wydatki na obsługę długu, dotacje, rezerwa ogólna budżetu i inne) mają wynieść 44,2 mln złotych. Gmina Rydzyna w 2021 roku planuje wydatki majątkowe (inwestycyjne) w wysokości 9,3 mln złotych. Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę 53,5 mln złotych i będę wyższe od tegorocznych o 8,66%.

W związku ze zwiększonymi wydatkami inwestycyjnymi Gmina w przyszłorocznym budżecie planuje deficyt budżetu w wysokości 6,7 mln złotych, który zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (8 mln złotych – pozyskanych w 2020 r. jako dotacje na inwestycje).

W budżecie na 2021 roku jak co roku główną pozycją po stronie wydatków stanowią nakłady w dziale oświata – w wysokości 24,6 mln złotych, które stanowią 46 % ogółu wydatków. Na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych – szkoły podstawowe wraz z dowożeniem uczniów do szkół zaplanowano nakłady w wysokości 12,4 mln złotych, podczas gdy na ten cel Gmina ma otrzymać z budżetu państwa część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 9,17 mln złotych. Jak co roku, oświata wymaga dofinansowania dochodami własnymi w wysokości 3,23 mln złotych. W dalszym ciągu z roku na rok rośnie zatem różnica pomiędzy otrzymywaną „subwencją oświatową”, a realnymi wydatkami na to zadanie. Realizacja zadania związanego z wychowaniem przedszkolnym pochłonie 5,2 mln złotych.

W zakresie zadań oświatowych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy ujęto w planach budowę i rozbudową budynku szkoły podstawowej w Rydzynie.  Zadanie planowane jest do realizacji w  latach 2021-2022, na etapie uchwalania budżetu założono nakłady na to zadanie w wysokości 13 mln złotych, z czego 6 mln złotych planuje się wydatkować w 2021r., a 7 mln złotych w 2022r. Gmina otrzymała dofinansowanie na to zadanie w kwocie 6 mln złotych w związku ze złożonym wnioskiem o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jest to największa inwestycja w historii Gminy, jak również największe jednorazowe dofinansowanie uzyskane ze środków zewnętrznych.

Poziom dochodów własnych kształtowany będzie przez wiele czynników. Z jednej strony Gmina systematycznie otrzymuje niedoszacowaną cześć oświatową subwencji ogólnej. Z drugiej strony także należy zauważyć pierwszy od kilkunastu lat planowany spadek dochodów o 7,37% z tytułu udziałów w podatku PIT do kwoty 9,8 mln zł. Założone planowane dochody z tego tytułu, jak przekazano w informacji Ministra Finansów mają charakter informacyjno – szacunkowy. W przedkładanym projekcie uchwały budżetowej jest założona kwota środków z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, gdzie na samorząd gminny nałożono ustawowy obowiązek wypłaty wielu świadczeń pomocy społecznej  (w tym tzw. program 500+) na kwotę ogółem ponad 14,5 mln złotych, co stanowi 31,51% dochodów bieżących ogółem, a realizacja wydatków zleconych zadań stanowi 32,77% wydatków bieżących ogółem.

W budżecie zaplanowano 718,9 tys. zł po stronie dochodów ze sprzedaży majątku. Dochody z tego tytułu należy oceniać jako realne, choć bez wątpienia widać ciągle na tym polu znaczne wahania w zakresie popytu ze strony potencjalnych kontrahentów.
W dalszym ciągu Gmina będzie podejmowała działania w celu sprzedaży kolejnych terenów pod zabudowę mieszkaniową w Rydzynie.

 

Drugą co do wielkości gminną inwestycją jest planowana przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłoda (zadanie ujęte w WPF). Koszt przebudowy prawie 1 km drogi szacuje się na ok. 2,35 mln złotych. Gmina otrzymała dofinansowanie tego zadania od Wojewody Wielkopolskiego z Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota dofinansowania 1,3 mln złotych. Ponadto Gmina otrzymała w 2020 r. z Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotę 719 tys. złotych, która także planowana jest do na dofinasowanie tego zadania. Obie kwoty zaplanowane są w przychodach Gminy na 2021 rok.

W zakresie wydatków majątkowych Gmina zamierza kontynuować realizację zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa przy ciągach komunikacyjnych. W przyszłym roku planowane jest  przekazanie kwoty 75 tys. złotych na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania związanego z budową chodnika w m. Robczysko oraz Maruszewo oraz planowana jest kwota 200 tys. złotych na kontynuację przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Gmina planuje kontynuować zadania związane z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna w kwocie 200 tys. złotych (ujęte w WPF)
tj.: rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Gminie Rydzyna (100 tys. zł) i wykup pobudowanych sieci od inwestorów prywatnych (100 tys. zł) oraz rozbudowa sieci wodociągowej dla działek przy ulicy Wolności w Rydzynie – ujęte w jednorocznych zadaniach inwestycyjnych.

 

Ponadto na zatwierdzenie Prezesa Rady Ministrów czeka wniosek złożony do Wojewody Wielkopolskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dotyczący dofinansowania zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych ul.T.Łopuszańskiego i S.Czarnieckiego w Rydzynie”. Jego realizacja i ujęcie w budżecie na 2021 rok uzależnione będą od otrzymania dofinansowania. Z informacji uzyskanych od Wojewody zadanie jest na liście przewidzianej do dofinansowania.

W konsekwencji w budżecie na 2021 rok nakłady na działalność inwestycyjną szacuje się w wysokości 9,3 mln złotych (w tym 8,6 mln zł nakładów ujętych w WPF jako wieloletnie zadania inwestycyjne), co stanowi 17,5% ogółu planowanych wydatków, a odliczając wydatki na zadania zlecone ustawami, to wskaźnik ten wynosi 23,78%.

Warto jeszcze nadmienić, że mimo dużych nakładów inwestycyjnych w dalszym ciągu szereg zadań czeka na realizację w kolejnych latach. Ponadto sporym obciążeniem przyszłorocznego budżetu będzie spłata zobowiązań (1,2 mln złotych) z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz zaciągniętych pożyczek.

Ze względu na bardzo szybko zmieniającą się sytuację makroekonomiczną bliższego i dalszego otoczenia, jak również trudne na dziś do oszacowania skutki pandemii Covid-19,  realizacja przyszłorocznego budżetu wymagać będzie podejmowania szeregu działań mających na celu dalszą racjonalizację wydatków budżetowych i to we wszystkich sferach działalności samorządu oraz zintensyfikowania działań w zakresie wysokiej realizacji dochodów budżetowych.