Budżet na 2014 rok

23.12.2013

Budżet na 2014 rok

W dniu 18 grudnia br. na XXXVII Sesji Rady Miejskiej Rydzyny radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok.

Planowe dochody szacowane są w wysokości 23.347.432 zł. Dochody bieżące budżetu wynoszą 22.181.934 zł, natomiast dochody majątkowe planowane są w wysokości 1.165.498 zł.

Z kolei planowe wydatki bieżące (tj.: wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe koszty działalności bieżącej, wydatki na obsługę długu, dotacje, rezerwa ogólna budżetu i inne) mają wynieść 20.225.932 zł. Gmina Rydzyna w 2014 roku planuje wydatki majątkowe w wysokości 2.821.500 zł. Gmina w przyszłorocznym budżecie planuje nadwyżkę budżetową w wysokości 300.000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

W uchwalonym budżecie na 2014 roku główną pozycją po stronie wydatków są nakłady planowane w dziale oświata w wysokości 9,98 mln złotych, które stanowią prawie połowę ogółu wydatków bieżących (43%).

Na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych (szkoły podstawowe i gimnazjum) wraz z dowożeniem uczniów do szkół zaplanowano nakłady w wysokości 7,4 mln złotych, podczas gdy na ten cel Gmina ma otrzymać z budżetu państwa część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 6,5 mln złotych.

W przyszłym roku priorytetowym zadaniem inwestycyjnym w sferze infrastruktury społecznej będzie zakończenie (pod kątem płatności) przebudowy nawierzchni Rynku wraz z kanalizacją deszczową w Rydzynie. W przyszłym roku ostatni etap prac pochłonie ok. 1,3 mln złotych. Całość zadania szacowana jest na ok. 1,9 mln złotych. Gmina planuje otrzymanie dofinansowanie ze środków (UE) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na to zadanie w wysokości 0,5 mln złotych.

Ważnym zadaniem w sferze infrastruktury społecznej będzie dokończenie (pod kątem płatności) zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie  Rydzyna – teren spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kłoda, tereny przemysłowe miejscowości Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica – oczyszczalnia). Projekt realizowany będzie w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 281 tys. zł, co stanowi 75% kosztów kwalifikowalnych projektu. Łączny koszt projektu to ponad 0,5 mln zł.

Innym ważnym zadaniem będzie „Budowa świetlicy wiejskiej w Robczysku”. Projekt realizowany będzie w ramach działania „Wdrożenie lokalnej strategii rozwoju” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 100 tys. zł. Łączny koszt projektu to ok. 170 tys. zł.

Gmina w dalszym ciągu kontynuować będzie realizację zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa przy ciągach komunikacyjnych. W przyszłym roku Gmina przekaże 350 tys. złotych na pomoc finansową; dla Powiatu Leszczyńskiego (w kwocie 250 tys. zł) na pomoc przy realizacji inwestycji związaną z przebudową drogi powiatowej Leszno –Nowa Wieś – Pawłowice, na przebudowę ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Wolności  w m. Rydzyna oraz dla Miasta Leszna (w kwocie 100 tys. zł) na pomoc przy realizacji inwestycji związaną z przebudową drogi powiatowej Leszno – Nowa Wieś oraz ulicy Bolesława Chrobrego w Lesznie.

Gmina planuje także zadanie pn. „Przebudowa ulicy Dembowskiego w Rydzynie” oraz rozpoczęcie prac związanych z przebudową drogi gminnej ul. Tylna i Łąkowa w Rydzynie. Na to ostatnie zadanie Gmina Rydzyna otrzyma pomoc finansową z budżetu Miasta Leszna w kwocie 100 tys. zł.

W konsekwencji w budżecie na 2014 rok nakłady na działalność inwestycyjną szacuje się w wysokości 2,8 mln złotych, co stanowi 12,24% ogółu planowanych wydatków.