Budżet na 2014 rok

03.04.2015

Budżet na 2014 rok

W dniu 31 marca  br. Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna przedstawił Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2014 rok.

Budżet ubiegłoroczny roku został zrealizowany na dobrym poziomie zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Mimo trudnego otoczenia makro i mikroekonomicznego był to kolejny zadawalający rok w sferze realizacji dochodów budżetowych. Dochody w 2014 r. wyniosły 24,5 mln zł i były o 3,33% wyższe niż w 2013 roku. Wydatki ogółem wyniosły 25,1 mln zł, z tego 4,2 mln zł przeznaczono na zadania inwestycyjne. W 2014 rok zamknął się deficytem budżetu w kwocie 605 tys. złotych.

Podstawowym źródłem gminnych dochodów, poza subwencją ogólną otrzymywaną z budżetu państwa, były podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Dochody z udziału z podatku dochodowego od osób fizycznych w porównaniu do roku 2013 wzrosły o 6,62%. W 2014 roku wpływy z tego tytułu wyniosły 4,66 mln zł, a w 2013 r. – 4,35 mln zł.

Rzeczą wartą podkreślenia jest to, że budżet roku ubiegłego został zasilony dochodami ze środków Unii Europejskiej w kwocie ponad 640 tys. złotych, co stanowiło 2,62% ogółu dochodów, dofinansowanie dotyczyło głównie obszaru zadań inwestycyjnych.

Analiza realizacji wydatków budżetowych ukazuje, że 16,79% przeznaczono na inwestycje. Wydano na ten cel 4,21 mln złotych. Inwestowano w przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury społecznej, drogowej i ochrony środowiska. Prawie 40,69% wydatków na inwestycje (1,7 mln złotych) dotyczyło zadań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Największym gminnym zadaniem inwestycyjnym było zakończenie zadania w ramach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (UE) pn.: „Przebudowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej Rynku w Rydzynie”. Projekt realizowany był w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” realizowanego w ramach PROW na lata 2007-2013. Gmina otrzymała z tego tytułu dofinansowanie w wysokości 500 tys. zł. Łączny koszt projektu to 1,9 mln. zł. W 2014 r. wydatkowano środki na realizację II etapu w wysokości 1,3 mln złotych.

Kolejnym znaczącym zadaniem inwestycyjnym była „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna – teren spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kłoda, tereny przemysłowe w miejscowości Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica – oczyszczalnia). Projekt realizowany był w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” realizowanego w ramach PROW. Gmina w 2014 roku wydatkowała na to zadanie kwotę 243 tys. zł.

Ubiegłoroczny budżet był ważny w obszarze przebudowy dróg gminnych. W tym zakresie za kwotę 845 tys. złotych przebudowano trzy drogi w Dąbczu, Kłodzie (nawierzchnia z kostki betonowej) oraz w Tarnowej Łące (nawierzchnia z masy bitumicznej). W Rydzynie realizowano I i II etap przebudowy ulic Tylna, Łąkowa za kwotę ponad 370 tys. złotych.

W ubiegłym roku przekazane zostały środki na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego. Pomoc na zadania majątkowe dla Powiatu wyniosła 272,5 tys. złotych i obejmowała realizację następujących zadań inwestycyjnych:. budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Wolności w m. Rydzyna; przebudowę drogi powiatowej nr 6263P Nowa Wieś – Pawłowice wraz z ciągiem pieszo-rowerowym oraz budowa chodnika w Tworzanicach.  Ponadto udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatu na zadania: remont chodnika w miejscowości Robczysko oraz w Kłodzie.

Największa pozycją budżetową po stronie wydatków stanowią nakłady na oświatę i wychowanie. W 2014 roku na ten cel przeznaczono prawie 9,9 mln złotych, co stanowi prawie 39,57% ogółu wydatków, a 47,49% wydatków bieżących. Gmina na utrzymanie 3 szkół podstawowych, gimnazjum publicznego oraz na zapewnienie obowiązku dowozu dzieci do szkół przeznaczyła kwotę w wysokości 7,57 mln złotych, a subwencja ogólna (część oświatowa) w kwocie 6,4 mln złotych pokryła 84,95% wydatków. Wynika z tego, że oświata została dofinansowana ze strony Gminy w kwocie prawie 1,17 mln złotych, nie licząc dodatkowych 2,35 mln złotych, które zostały przeznaczone na realizację zadań wychowania przedszkolnego.

Znaczną część budżetu po stronie wydatków przeznaczono na zadania związane z pomocą społeczną. Na zadania te wydatkowano kwotę 3,44 mln tj. 13,73% ogółu wydatków budżetowych. Dotacje celowe na sfinansowanie tych zadań z budżetu państwa wyniosły 2,63 mln złotych. Koszt zadań z zakresu pomocy społecznej wymagał, zatem dofinansowania ze strony Gminy w kwocie ok. 810 tys. złotych.

W ocenie realizacji budżetu należy pamiętać, że realizacja dochodów służy nie tylko do dokonywania wydatków ale również trzeba zabezpieczyć z nich środki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2014 roku Gmina Rydzyna na rozchody (spłatę) przeznaczyła 1.,9 mln. zł. Przychody budżetu (zaciągnięte pożyczki oraz emisja obligacji) zrealizowano na poziomie 2.,5 mln złotych.