Budżet na 2013 rok

25.11.2013

Budżet na 2013 rok

W dniu 19 grudnia br. na XXVI Sesji Rady Miejskiej Rydzyny radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok.

Planowe dochody szacowane są w wysokości 22.573.364 zł. Dochody bieżące budżetu wynoszą 21.457.704 zł, natomiast dochody majątkowe planowane są w wysokości 1.115.660 zł.

Z kolei planowe wydatki bieżące mają wynieść 19.890.364 zł. Gmina Rydzyna w 2013 roku planuje wydatki majątkowe w wysokości 2.313.000 zł. Planowane wydatki ogółem stanowią wartość 22.203.364 zł. Gmina w przyszłorocznym budżecie planuje nadwyżkę budżetową w wysokości 370.000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.
W przyszłorocznym budżecie planuje się rozchody budżetu na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w kwocie 2.170.660 zł, natomiast przychody budżetu planuje się w wysokości 1.800.660 zł.
W uchwalonym budżecie na 2013 roku główną pozycją po stronie wydatków są nakłady planowane w dziale oświata w wysokości 9,9 mln złotych, które stanowią ponad połowę ogółu wydatków bieżących (51%). Na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych (szkoły podstawowe i gimnazjum) wraz z dowożeniem uczniów do szkół zaplanowano nakłady w wysokości 7,5 mln złotych, podczas gdy na ten cel Gmina ma otrzymać z budżetu państwa część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 6,2 mln złotych.
W przyszłym roku priorytetowym zadaniem inwestycyjnym w sferze infrastruktury społecznej będzie zakończenie budowy sali sportowej w miejscowości Dąbcze. W przyszłym roku ostatni etap prac pochłonie ok. 800 tysięcy złotych. Całość zadania szacowana jest na ok. 1,5 mln złotych. Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków (UE) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na to zadanie w wysokości 500 tysięcy złotych.

Ważnym zadaniem w sferze infrastruktury społecznej będzie rozpoczęcie zadania pn. „Przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie”. Gmina otrzymała dofinansowanie tego zadania w wysokości 500 tys. złotych ze środków (UE) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 200 tys. złotych pomocy finansowej Samorządu Powiatu Leszczyńskiego.

Przyszłoroczny etap realizacji inwestycji pochłonie ponad 600 tysięcy złotych. Łączny koszty zadania wynosi ok. 1,9 mln zł. Realizacja zadania planowana jest na lata 2013-2014.
W 2013 roku planowane jest rozpoczęcie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna – teren spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kłoda, tereny przemysłowe miejscowości Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica – oczyszczalnia). Projekt realizowany będzie w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 610 tys. zł, co stanowi 75% kosztów kwalifikowanlnych projektu. Łączny koszt projektu to ponad 1 mln zł. Realizacja zadania planowana jest na lata 2013-2014..
Gmina w dalszym ciągu kontynuować będzie realizację zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa przy ciągach komunikacyjnych. W przyszłym roku Gmina przekaże 200 tys. złotych na pomoc finansową; dla Powiatu Leszczyńskiego (w kwocie 150 tys. zł) oraz dla Miasta Leszna (w kwocie 50 tys. zł) na pomoc przy realizacji inwestycji związaną z przebudową drogi powiatowej Leszno – Nowa Wieś.
Gmina planuje także zadanie pn. „Przebudowa ulicy Dembowskiego w Rydzynie” oraz rozpoczęcie prac projektowych związanych z przebudową drogi gminnej w Dąbczu.
Gmina w dalszym ciągu realizować będzie działania w zakresie ochrony środowiska. W przyszłym roku Gmina planuje zakończyć prace projektowe w związku z planowaną przebudową gminnej oczyszczalni ścieków; na to zadanie planuje się przeznaczyć 60 tys. złotych.
W konsekwencji w budżecie na 2013 rok nakłady na działalność inwestycyjną szacuje się w wysokości 2,3 mln złotych, co stanowi 10,42% ogółu planowanych wydatków.