Budżet na 2016 rok przyjęty!

Budżet na 2016 rok przyjęty!

23.12.2015

Budżet na 2016 rok przyjęty!

Budżet Gminy Rydzyna na 2016 rok przyjęty jednogłośnie.

Na XIII Sesji Rady Miejskiej Rydzyny w dniu 18 grudnia br. jednogłośnie został przyjęty budżet Gminy Rydzyna na 2016 rok.Planowe dochody szacowane są w wysokości 26.353.923 zł. Dochody bieżące budżetu wynoszą 25.538.923 zł, natomiast dochody majątkowe planowane są w wysokości 815.000 zł.

Z kolei planowe wydatki bieżące (tj.: wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe koszty działalności bieżącej, wydatki na obsługę długu, dotacje, rezerwa ogólna budżetu i inne) mają wynieść 22.581.329,00 zł. Gmina Rydzyna w 2016 roku planuje wydatki majątkowe w wysokości 2.472.594,00 zł. Planowane wydatki ogółem stanowią wartość 25.053.923 zł.

Gmina w przyszłorocznym budżecie planuje nadwyżkę budżetową w wysokości  1.300.000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych, natomiast nie zaplanowano przychodów budżetu.

W przedkładanym Wysokiej Radzie projekcie budżetu na 2016 roku jak co roku główną pozycją po stronie wydatków są nakłady planowane w dziale oświata w wysokości 11,78 mln złotych, które stanowią prawie połowę ogółu wydatków (47,02%). Na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych (szkoły podstawowe i gimnazjum) wraz z dowożeniem uczniów do szkół zaplanowano nakłady w wysokości 9,15 mln złotych, podczas gdy na ten cel Gmina ma otrzymać z budżetu państwa część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 7,36 mln złotych. Jak co roku oświata wymaga dofinansowania dochodami własnymi w wysokości 1,79 mln złotych. W dalszym ciągu zatem pogłębia się różnica pomiędzy otrzymywaną „subwencją oświatową” a realnymi wydatkami na to zadanie.

Gmina zamierza kontynuować realizację zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa przy ciągach komunikacyjnych. W przyszłym roku Gmina planuje przekazać 625 tys. złotych na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego; na pomoc przy realizacji inwestycji związanej z przebudową drogi powiatowej nr 4801P na odcinku: droga krajowa nr 5 – Dąbcze oraz budową chodnika w Tworzanicach. Ponadto Gmina Rydzyna planuje pomoc dla Miasta Leszna (w kwocie 200 tys. zł) przy realizacji inwestycji związanej z przebudową ulicy Jana Kiepury i ulicy Jana Dekana w Lesznie. Przy tych 2 dużych zadaniach zarówno Powiat Leszczyński jak i Miasto Leszno w 2016 r. będą ubiegać się o dofinansowanie z budżetu państwa w ramach programu pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej w latach 2016-2019”, Gmina jest partnerem w obu projektach. Ponadto wspólnie z Powiatem planuje się remont chodników  w ciągu dróg powiatowych (w Rydzynie ul. Rzeczypospolitej oraz w Robczysku i Kłodzie).

Ponadto Gmina planuje m.in. liczne zadania drogowe, m. in.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Leszczyńskiego w Rydzynie” (w kwocie 250 tys. zł.), „Przebudowa drogi gminnej w Kaczkowie” (w kwocie 209.300 tys. zł.), „Przebudowa drogi gminnej Jana z Czerniny w Rydzynie” (w kwocie 100 tys. zł.), „Przebudowa drogi gminnej ulica Łąkowa w Rydzynie (100 tys. zł), „Przebudowa drogi gminnej Krótka w Rydzynie (50 tys. zł.) oraz rozpoczęcie prac projektowych związanych z przebudową drogi gminnej w Jabłonnej, w Kłodzie i przebudową mostu na Rowie Polskim, na każde zadanie zaplanowano po 10 tys. zł. Na zadanie związane z przebudową drogi w Kaczkowie otrzymamy pomoc finansową z budżetu Miasta Leszna 200 tys. zł.

Gmina planuje kontynuować zadania związane z rozbudową sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna w kwocie 150 tys. zł, budowę wodociągu Rojęczyn – Junoszyn – Jabłonna – I etap (100 tys. zł) oraz budowę oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna w łącznej kwocie 100 tys. zł.

Gmina w dalszym ciągu realizować będzie działania w zakresie ochrony środowiska.
W przyszłym roku Gmina zaplanowała 50 tys. zł na dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i usuwania azbestu.

W konsekwencji w budżecie na 2016 rok nakłady na działalność inwestycyjną szacuje się w wysokości 2,47 mln złotych (w tym 200 tys. zł. nakładów ujętych w WPF jako długoletnie zadania inwestycyjne), co stanowi 9,87% ogółu planowanych wydatków.

Warto jeszcze raz nadmienić, że sporym obciążeniem przyszłorocznego budżetu będzie spłata zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych, Gmina planuje znacznie na koniec 2016 r. nominalnie zmniejszyć poziom długu, mając na uwadze, że w latach 2017-2018 priorytetowym zadaniem będzie przebudowa oczyszczalni ścieków w Rydzynie, gdzie Gmina będzie zobowiązana do zabezpieczenia wkładu własnego. Na realizację tego zadania w wieloletniej prognozie finansowej Gminy w latach 2017-2018 zabezpieczono kwotę 2 milionów złotych jako wkład własny, planowane dofinansowanie ze środków UE w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych całej inwestycji (szacowanej wstępnie na 10-11 mln złotych).