Absolutorium dla Burmistrza Rydzyny!

14.06.2023

Absolutorium dla Burmistrza Rydzyny!

Na LVI Sesji Rada Miejska Rydzyny w dniu 13 czerwca br. udzieliła absolutorium Burmistrzowi Kornelowi Malcherkowi za wykonanie budżetu Gminy w 2022 rok oraz wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna.

Był to kolejny dobry rok w sferze realizacji dochodów budżetowych. Dochody w 2022 r. wyniosły 58,7 mln złotych i były o 2,4 % wyższe niż w 2021 roku. Podstawowym źródłem gminnych dochodów, poza subwencją ogólną otrzymywaną z budżetu państwa, były podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w porównaniu do roku 2021 wzrosły o 13,5% i wyniosły 12,3 mln złotych. Dla porównania w 2021 roku wpływy z tego tytułu wyniosły 10,6 mln złotych, a w 2020 r. – 10,3 mln złotych.

Wydatki w 2022 r. wyniosły 70,8 mln złotych i były wyższe o 15,7 % niż w 2021 r. Analiza realizacji wydatków budżetowych wskazuje, że 27,2% przeznaczono na inwestycje. Wydano na ten cel 19,2 mln złotych. Inwestowano w przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury oświatowej, społecznej, drogowej i ochrony środowiska. A jeśli wyłączymy wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie ok. 11,2 mln zł, to wskaźnik wydatków majątkowych (inwestycyjnych) do wydatków ogółem wyniesie 32,3%.

Największym zadaniem inwestycyjnym w ubiegłorocznym budżecie było zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rydzynie”. Gmina w 2020 r. otrzymała ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid dofinansowanie tego zadanie w kwocie 6 mln zł. Na zadanie w 2022 r. wydatkowano kwotę 11,4 mln złotych. Zadanie realizowano w latach 2021-2022 i zakończono w sierpniu ub.r. w łącznej kwocie 17,5 mln zł.

Drugim znaczącym zadaniem w zakresie oświaty w ub.r. była realizacja zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Dąbczu”. Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2022-2023 w łącznej kwocie 12,5 mln zł, z czego w roku 2022 w wysokości 1,3 mln zł. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Dąbczu. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 6,5 mln zł w ramach programu Polski Ład. Inwestycja obejmować będzie przebudowę istniejącego budynku i rozbudowę o nowe dwukondygnacyjne skrzydło. Zadanie ma zostać wykonane w terminie do 10.08.2023 r.

W ubiegłorocznym budżecie zaplanowano środki na poprawę warunków bezpieczeństwa w zakresie infrastruktury drogowej. Największą inwestycją drogową była „Przebudowa dróg gminnych ul. Jana Pawła II w Rydzynie – etap II, etap III i parking przy ul. Chrobrego w Rydzynie” wykonana w kwocie 1,4 mln zł.

Gmina kontynuowała współpracę z Powiatem Leszczyńskim, w oparciu o nią  wykonano dwa zadania w zakresie poprawy bezpieczeństwa, przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Kłoda do wiaduktu z drogą ekspresową S5 oraz remont drogi powiatowej w m. Lasotki. W tym celu zawarte zostały stosowne porozumienia, co do finansowana tych zadań. Na remont drogi w Lasotkach udzielono pomoc finansową w kwocie 40 tys. złotych, a na przebudowę drogi w Kłodzie 1,0 mln złotych. Powiat Leszczyński w styczniu br. złożył stosowne rozliczenie otrzymanych kwot pomocy finansowej.

Samorząd realizował także zadania w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych. W dziale rolnictwo zrealizowano przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Dąbcze, Kaczkowo, Maruszewo, Nowa Wieś, Pomykowo, Rojęczyn, Tarnowa Łąka oraz Tworzanice za kwotę 973 tys. złotych. Gmina na ww. drogi otrzymała pomoc finansową ze środków finansowanych z Samorządu Województwa Wielkopolskiego, po rozliczeniu zwrotu dotacji w kwocie 163,7 tys. złotych (zgodnie z zawartymi umowami z samorządem województwa wielkopolskiego).

Gmina realizowała zadania w obszarze gospodarki wodno-ściekowej poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna w kwocie 924,2 tys. zł.

W ubiegłorocznym budżecie zrealizowano kwotę 173 tys. złotych na zadanie w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Zrealizowane zadanie obejmują wsparcie finansowe w formie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rydzynie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczego z napędem 4×4.

Znaczną część budżetu po stronie wydatków przeznaczono na zadania związane z pomocą społeczną i rodziną. Na zadania te wydatkowano kwotę 13,1 mln złotych tj. 18,6% ogółu wydatków budżetowych. Dotacje celowe na sfinansowanie tych zadań z budżetu państwa wyniosły 10,4 mln złotych oraz 1,0 mln zł na zadania związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym. Koszt zadań z zakresu pomocy społecznej wymagał zatem dofinansowania ze strony Gminy w kwocie ok. 1,6 mln złotych.

Burmistrz Rydzyny podsumowując na Sesji wykonanie ubiegłorocznego budżetu stwierdził, że był to budżet trudny, nakierowany na inwestycje ze szczególnym uwzględnieniem na absorpcję środków zewnętrznych.

Burmistrz Kornel Malcherek po podjęciu przez Radę Miejską uchwał dotyczących udzielenia absolutorium za ubiegły rok, jak również za pozytywną ocenę sprawozdań finansowych, świadczących o dobrym wykonaniu budżetu w 2022 roku podziękował Radzie Miejskiej, dyrektorom, pracownikom gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysom, radom sołeckim, kadrze kierowniczej i pracownikom Urzędu Miasta i Gminy, za harmonijną współpracę przy wspólnie realizowanych zadaniach.