Absolutorium dla Burmistrza Rydzyny.

24.06.2021

Absolutorium dla Burmistrza Rydzyny.

Na XXXIII Sesji Rada Miejska Rydzyny w dniu 22 czerwca br. udzieliła absolutorium Burmistrzowi Kornelowi Malcherkowi za wykonanie budżetu Gminy w 2020 rok oraz wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna.

Budżet 2020 roku został zrealizowany na wysokim poziomie zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, dochody Gminy przekroczyły wielkość nominalną ponad 59 mln złotych, a wydatki ponad 49 mln złotych, budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 10,1 mln złotych.

Był to kolejny bardzo dobry rok w sferze realizacji dochodów budżetowych. Dochody w 2020 r. wyniosły 59,4 mln złotych i były o 18,55 % wyższe niż w 2019 roku.

Podstawowym źródłem gminnych dochodów, poza subwencją ogólną otrzymywaną z budżetu państwa, były podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Dużym źródłem dochodów były środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 6,7 mln złotych, z czego 6 mln złotych to dofinansowanie do najważniejszego zadania inwestycyjnego obecnej kadencji samorządowej tj. przebudowy Szkoły Podstawowej w Rydzynie. Gmina planuje wydatki z tego funduszu w 2021 roku. Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w porównaniu do roku 2019 wzrosły o 11,57% i wyniosły 10,3 mln złotych. Dla porównania w 2019 roku wpływy z tego tytułu wyniosły 9,2 mln złotych, a w 2018 r. – 7,7 mln złotych.

Wydatki w 2020 r. wyniosły 49,3 mln złotych i były wyższe o 4,71% niż w 2019 r. Analiza realizacji wydatków budżetowych wskazuje, że 9,68% przeznaczono na inwestycje. Wydano na ten cel 4,77 mln złotych. Inwestowano w przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury społecznej, drogowej i ochrony środowiska.

Największymi zadaniami w ubiegłorocznym budżecie były zadania w obszarze gospodarki wodno-ściekowej tj.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbczu (okolice ul. Modrzewiowa, Cyprysowa, Cedrowa, Cisowa i Łącznikowa)”, inwestycja wyniosła łącznie kwotę 1,0 mln złotych. Drugim zadaniem w tym zakresie była „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią i rurociągiem tłocznym w rejonie ul. S. Wyspiańskiego i W. Kossaka oraz ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Rydzynie”, inwestycja kosztowała 876 tys. złotych.

W ubiegłorocznym budżecie zaplanowano środki na poprawę warunków bezpieczeństwa w zakresie infrastruktury drogowej. Gmina kontynuowała współpracę z Powiatem Leszczyńskim w zakresie poprawy bezpieczeństwa, poprzez przebudowę drogi powiatowej w m. Rydzyna ul. Rzeczypospolitej, budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Tworzanice oraz przebudowa drogi powiatowej w m. Tarnowa Łąka. W tym celu zawarte było porozumienie co do finansowana tych zadań. Na drogę w Rydzynie, ul. Rzeczypospolitej udzielono pomoc finansową w kwocie 125 tys. złotych, na budowę chodnika  w m. Tworzanice w kwocie 50 tys. złotych oraz na przebudowę drogi powiatowej w m. Tarnowa Łąka w kwocie 50 tys. złotych.

Samorząd realizował także zadania w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych. W 2020 r. na rozdziale drogi gminne zrealizowane zostały przebudowy dróg gminnych  m.in. w Rydzynie (ulice: Ferrariego – zadanie w ubr. zostało zakończone w I kwartale za kwotę 437 tys. złotych) oraz rozpoczęto przebudowa drogi gminnej  w m. Kłoda. Ostatnie zadanie ujęte jest w WPF i zakończenie zaplanowane na koniec maja 2021r. i będzie to jedno z większych zadań, na które gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1,2 mln złotych oraz kwotę 719 tys. złotych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (RFIL) – całość nakładów na to zadanie szacuje się na poziomie 2,3 mln złotych.

Z zadań jednorocznych w rozdziale drogi gminne zrealizowane zostały zadania: budowa chodnika na zapłociu w Kłodzie, parking w Rojęczynie, przebudowa drogi gminnej w Kłodzie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (strefa przemysłowa), przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi, prace projektowe na przebudowę dróg gminnych na Osiedlu „Rydzyna 2000” oraz przebudowa zjazdu na drodze gminnej w m. Kaczkowo na łączną kwotę 376 tys. złotych. W dziale rolnictwo zrealizowano przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Dąbcze, Moraczewo, Pomykowo, Robczysko, Rojęczyn, Tarnowa Łąka, Tworzanicach, Tworzankach oraz Kaczkowie za kwotę 622 tys. złotych. Gmina na drogi w Kaczkowie, Pomykowie, Dąbczu, Robczysku, Rojęczynie, Moraczewie oraz Tarnowej Łące otrzymała pomoc finansową ze środków finansowanych z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 121,9 tys. złotych.

W ubiegłorocznym budżecie zrealizowano kwotę 490 tys. złotych na cztery zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Zrealizowane zadania obejmują wsparcie finansowe dla Policji na zakup radiowozu w kwocie 33 tys. złotych, dla Państwowej Straży Pożarnej do zakupu samochód w system piany sprężonej CAFS w kwocie 7 tys. złotych oraz dotacja na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dąbcze w kwocie 450 tys. złotych.

Znaczną część budżetu po stronie wydatków przeznaczono na zadania związane z pomocą społeczną i rodziną. Na zadania te wydatkowano kwotę 18,0 mln złotych tj. 36,57% ogółu wydatków budżetowych. Dotacje celowe na sfinansowanie tych zadań z budżetu państwa wyniosły 16,9 mln złotych. Koszt zadań z zakresu pomocy społecznej wymagał zatem dofinansowania ze strony Gminy w kwocie ok. 1,2 mln złotych.

W ocenie realizacji budżetu należy pamiętać, że realizacja dochodów służy nie tylko do dokonywania wydatków, ale również trzeba zabezpieczyć z nich środki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2020 roku Gmina Rydzyna na rozchody (spłatę) przeznaczyła 1,1 mln złotych. Przychody budżetu zrealizowano na poziomie 1.7 mln złotych  w tym 273 tys. złotych  stanowiły wolne środki art.217 ustawy o finansach publicznych, a planowane rozchody wynosiły 9,1 mln złotych i zostały wykonane w wysokości 9,1 mln złotych, z czego 1,1 mln złotych na spłatę obligacji komunalnych oraz prawie 8,0 mln złotych są to rozchody na inne cele „lokaty”. Kwota rozchodów na inne cele pochodzi ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Dróg Samorządowych.

Burmistrz Rydzyny podsumowując na Sesji wykonanie ubiegłorocznego budżetu stwierdził, że był to budżet trudny, nakierowany na inwestycje ze szczególnym uwzględnieniem na absorpcję środków zewnętrznych.

Burmistrz Kornel Malcherek po podjęciu przez Radę Miejską uchwał dotyczących udzielenia absolutorium za ubiegły rok, jak również za pozytywną ocenę sprawozdań finansowych, świadczących o dobrym wykonaniu budżetu w 2020 roku podziękował Radzie Miejskiej, dyrektorom, pracownikom gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysom, radom sołeckim, kadrze kierowniczej i pracownikom Urzędu Miasta i Gminy, za harmonijną współpracę przy wspólnie realizowanych zadaniach.