Absolutorium dla Burmistrza Rydzyny za wykonanie budżetu Gminy w 2019

19.06.2020

Absolutorium dla Burmistrza Rydzyny za wykonanie budżetu Gminy w 2019

Na XXII Sesji Rada Miejska Rydzyny w dniu 17 czerwca br. udzieliła jednogłośnie absolutorium Burmistrzowi Kornelowi Malcherkowi za wykonanie budżetu Gminy w 2019 rok oraz wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna.

Na XXII Sesji Rada Miejska Rydzyny w dniu 17 czerwca br. udzieliła jednogłośnie absolutorium Burmistrzowi Kornelowi Malcherkowi za wykonanie budżetu Gminy w 2019 rok oraz wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna.

Budżet 2019 roku został zrealizowany na wysokim poziomie zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, kolejny rok dochody Gminy przekroczyły wielkość nominalną ponad 48 mln złotych a wydatki ponad 47 mln złotych. Był to kolejny bardzo dobry rok w sferze realizacji dochodów budżetowych. Dochody w 2019 r. wyniosły 48,4 mln złotych i były o 5 % wyższe niż w 2018 roku.

Podstawowym źródłem gminnych dochodów, poza subwencją ogólną otrzymywaną
z budżetu państwa, były podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
w porównaniu do roku 2018 wzrosły o 20,2%. W 2019 roku wpływy z tego tytułu wyniosły 9,238 mln złotych, a w 2018 r. – 7,684 mln złotych.

Wydatki w 2019 r. wyniosły 47,1 mln złotych i były niższe o 8,78% niż w 2018 r. Analiza realizacji wydatków budżetowych wskazuje, że 15,18% przeznaczono na inwestycje. Wydano na ten cel 7,1 mln złotych. Inwestowano w przedsięwzięcia w zakresie  ,  infrastruktury drogowej, ochrony środowiska i społecznej. A jeśli wyłączymy wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie ok. 13,9 mln zł, to wskaźnik wydatków majątkowych (inwestycyjnych) do wydatków ogółem wyniesie 21,36%.

Największym zadaniem w ubiegłorocznym budżecie była „Przebudowa dróg gminnych na odcinku od węzła „Rydzyna” drogi ekspresowej S-5 do m. Jabłonna”. Gmina na to zadanie w 2019 r. zaplanowała wydatki w kwocie 3,15 mln złotych. Prace zakończono i inwestycję przyjęto na stan w IV kw. u.br. na łączną kwotę 3.179  tys. zł. Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, po ostatecznym rozliczeniu w kwocie 1.548 tys. zł.

W ubiegłorocznym budżecie zaplanowano środki na poprawę warunków bezpieczeństwa
w zakresie infrastruktury drogowej. Gmina kontynuowała współpracę z Powiatem Leszczyńskim w zakresie poprawy bezpieczeństwa, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4800P na odcinku Dąbcze – Nowa Wieś – Kąkolewo, budowę chodników w miejscowości Tworzanice i Robczysko oraz przebudowę drogi powiatowej w Kłodzie (prace projektowe). W tym celu zawarte były stosowne umowy co do finansowana tych zadań. Na drogę Dąbcze – Nowa Wieś – Kąkolewo udzielono pomoc finansową w kwocie 350 tys. zł., na budowę chodników w m. Tworzanice i Robczysko 50 tys.  zł oraz na prace projektowe w związku z przebudową drogi powiatowej w Kłodzie w kwocie 50 tys. zł.

Samorząd realizował także zadania w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych. W 2019 r. na rozdziale drogi gminne zrealizowane zostały przebudowy dróg gminnych  m.in. w Rydzynie (ulice: Łopuszańskiego, Ferrariego, Kilińskiego, Czarnieckiego – I etap), parking na ulicy Tylnej oraz przebudowę drogi gminnej w Tworzanicach na kwotę prawie 603 tys. zł. W dziale rolnictwo zrealizowano przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Kaczkowo, Pomykowo, Robczysko, Tworzanki, Moraczewo oraz Dąbcze za kwotę prawie 642 tys. zł. Gmina na przebudowę ww. dróg dojazdowych otrzymała pomoc finansową ze środków finansowanych z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie ponad 200 tys. zł.

W ubiegłorocznym budżecie zrealizowano za  kwotę 378 tys. zł na dwa zadania majątkowe w oświacie w szkołach podstawowych, tj. przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie w kwocie 282 tys. zł oraz prace projektowe związane z przebudową i rozbudową Szkoły Podstawowej w Rydzynie w kwocie 96 tys. zł.

Gmina Rydzyna w dalszym ciągu podejmowała realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki komunalnej. W tym dziele zrealizowano kwotę 1,3 mln. zł, w tym największe zadanie to budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbczu (ulice Bukowa, Magnoliowa, Różana, Jaśminowa, Storczykowa, Azaliowa, Wierzbowa, Sportowa) – 956 tys. zł. Ponadto kontynuowano budowa sieci wodociągowej Rojęczyn-Junoszyn-Jabłonna (II etap) – 79 tys. zł.

Znaczną część budżetu po stronie wydatków przeznaczono na zadania związane z pomocą społeczną i rodziną. Na zadania te wydatkowano kwotę 14,38 mln złotych tj. 30,54% ogółu wydatków budżetowych. Dotacje celowe na sfinansowanie tych zadań z budżetu państwa wyniosły 13,09 mln złotych. Koszt zadań z zakresu pomocy społecznej wymagał zatem dofinansowania ze strony Gminy w kwocie ok. 1,29 mln złotych.

W ocenie realizacji budżetu należy pamiętać, że realizacja dochodów służy nie tylko do dokonywania wydatków, ale również trzeba zabezpieczyć z nich środki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2019 roku Gmina Rydzyna na rozchody (spłatę) przeznaczyła 1,40 mln złotych. Przychody budżetu zrealizowano na poziomie 396 tys. zł., które w całości stanowiły wolne środki  – art.217 ustawy o finansach publicznych.

Burmistrz Rydzyny podsumowując na Sesji wykonanie ubiegłorocznego budżetu stwierdził, że był to budżet trudny, nakierowany na inwestycje ze szczególnym uwzględnieniem na absorpcję środków zewnętrznych.

Burmistrz Kornel Malcherek po podjęciu przez Radę Miejską uchwał dotyczących udzielenia absolutorium za ubiegły rok, jak również za pozytywną ocenę sprawozdań finansowych, świadczących o dobrym wykonaniu budżetu w 2019 roku podziękował Radzie Miejskiej, dyrektorom i pracownikom gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysom i radom sołeckim, kadrze kierowniczej i pracownikom Urzędu Miasta i Gminy, za harmonijną współpracę przy wspólnie realizowanych zadaniach.

Z rąk burmistrza Kornela Malcherka oraz przewodniczącej Krystyny Rypińskiej panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Tarnowej Łąki odebrały podziękowania za pomoc dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie w czasie pandemii. Panie uszyły i przekazały szpitalowi ponad 5 tys. maseczek ochronnych. W imieniu Koła podziękowania odebrały przewodnicząca KGW Tarnowa Łąka Kinga Skrzypczak oraz Grażyna Rzepecka.

Przebieg sesji: