Absolutorium dla Burmistrza Rydzyny

Absolutorium dla Burmistrza Rydzyny

15.06.2018

Absolutorium dla Burmistrza Rydzyny

Na XLII Sesji Rada Miejska Rydzyny w dniu 30 maja br. udzieliła jednogłośnie absolutorium Burmistrzowi Kornelowi Malcherkowi za wykonanie budżetu Gminy Rydzyna w 2017 rok.

Budżet 2017 roku został zrealizowany na wysokim poziomie zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, po raz pierwszy w historii Gminy dochody i wydatki przekroczyły wielkość nominalną ponad 40 mln złotych.

Dochody w 2017 r. wyniosły 40,0 mln złotych i były o 17% wyższe niż w 2016 roku. Jedynym z głównym czynników tak dużej dynamiki wzrostu dochodów były dotacje majątkowe związane z zadaniami dofinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, jak również pełnym rokiem budżetowym obowiązywania programu rządowego „500+” na wypłatę świadczeń wychowawczych. Wydatki w 2017r. wyniosły 40,6 mln złotych i były wyższe o 20,0% niż w 2016 r. Analiza realizacji wydatków budżetowych wskazuje, że 23% przeznaczono na inwestycje. Wydano na ten cel 9,2 mln złotych. Inwestowano w przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury społecznej, drogowej i ochrony środowiska. A jeśli wyłączymy wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie ok. 11 mln zł, to wskaźnik wydatków majątkowych (inwestycyjnych) do wydatków ogółem wyniesie ponad 31%. Było to możliwe dzięki skutecznemu aplikowaniu Gminy Rydzyna w konkursach o dofinansowanie inwestycji ze środków Unijnych, gdzie pozyskano na lata 2017-2018 prawie 10 mln złotych.

Największymi zadaniami w ubiegłorocznym budżecie były dwa zadania „unijne” pn.:  „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rydzynie” oraz „Budowa Przedszkola Samorządowego w Rydzynie”. Oba zadania realizowane są jako zadania wieloletnie w latach 2017-2018. Gmina na pierwsze zadanie, czyli budowę oczyszczalni, zaplanowała wydatki w wysokości 10,2 mln zł z czego na rok 2017 r. – 3,9 mln zł (wykonanie 3,8 mln  zł 98,5%). Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 5,2 mln złotych, z czego w 2017 r. kwotę ponad 1,8 mln złotych. Prace budowlane rozpoczęły się w miesiącu kwietniu ubr., natomiast planowany termin zakończenia inwestycji przewidziany jest na II kwartał br.

Na budowę przedszkola Samorząd zaplanował nakłady na poziomie 7,6 mln złotych, z czego na rok 2017 – 2,6 mln zł (wykonanie 2,6 mln zł 99,5%). Także na to zadania Gmina podpisała umowę o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 4,2 mln złotych, z czego w 2017 r. pozyskano kwotę 500 tys. złotych. Prace budowlane rozpoczęły się w miesiącu lipcu ubr. a planowany termin zakończenia to lipiec br.

Burmistrz Rydzyny podsumowując na Sesji wykonanie ubiegłorocznego budżetu stwierdził, że był to budżet trudny, nakierowany na inwestycje ze szczególnym uwzględnieniem na absorpcję środków zewnętrznych.

Burmistrz Kornel Malcherek po podjęciu przez Radę Miejską uchwał dotyczących udzielenia absolutorium za ubiegły rok, jak również za pozytywną ocenę sprawozdań finansowych, świadczących o dobrym wykonaniu budżetu w 2017 roku podziękował Radzie Miejskiej, dyrektorom i pracownikom gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysom i radom sołeckim, kadrze kierowniczej i pracownikom Urzędu Miasta i Gminy, za harmonijną współpracę przy wspólnie realizowanych zadaniach.