Absolutorium dla Burmistrza Rydzyny

25.05.2016

Absolutorium dla Burmistrza Rydzyny

Na XVII Sesji w dniu 25 maja br. Rada Miejska Rydzyny udzieliła absolutorium Burmistrzowi Kornelowi Malcherkowi za wykonanie budżetu Gminy Rydzyna w 2015 rok.

Budżet ubiegłoroczny roku został zrealizowany na dobrym poziomie zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Mimo trudnego otoczenia makro i mikroekonomicznego był to kolejny, pomyślny rok w sferze realizacji dochodów budżetowych. Dochody w 2015 r. wyniosły 26,1 mln zł i były o 6,16% wyższe niż w 2014 roku. Wydatki ogółem wyniosły 26,2 mln zł, z tego 4,0 mln zł przeznaczono na zadania inwestycyjne. W 2015 rok zamknął się deficytem budżetu w kwocie 58 tys. złotych.

Analiza realizacji wydatków budżetowych ukazuje, że 15% przeznaczono na inwestycje. Wydano na ten cel 4,0 mln złotych. Inwestowano w przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury społecznej, drogowej i ochrony środowiska.

Największym gminnym zadaniem inwestycyjnym było zakończenie rozbudowy z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Dąbczu. Zadanie realizowane było w latach 2014-2015. Łączny koszt inwestycji to ok. 1.700.000,00 zł. Całą tą kwotę wydatkowano  w analizowanym roku. Inwestycja oddana została do użytku 1 września na rozpoczęcie roku szkolnego.

W ubiegłym roku znaczne środki zostały przekazane na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego. Pomoc na zadania majątkowe dla Powiatu wyniosła 620 tys. złotych i obejmowała realizację m.in. przebudowa dróg powiatowych nr 4800P i nr 4803P od Dąbcza do Rynku w Rydzynie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego i ronda na Młyńskiej Górze. Powiat Leszczyński na całość tego zadania wydatkował prawie 6,9 mln złotych, z czego 3 mln pochodziły z budżetu państwa.

Burmistrz Rydzyny podsumowując na Sesji wykonanie ubiegłorocznego budżetu stwierdził, że był to budżet trudny, nakierowany na inwestycje ze szczególnym uwzględnieniem na absorpcję środków zewnętrznych.

Burmistrz Kornel Malcherek po podjęciu przez Radę Miejską uchwał dotyczących udzielenia absolutorium za ubiegły rok, jak również za pozytywną ocenę sprawozdań finansowych, świadczących o dobrym wykonaniu budżetu w 2015 roku podziękował Radzie Miejskiej, dyrektorom i pracownikom gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysom i radom sołeckim, kadrze kierowniczej i pracownikom Urzędu Miasta i Gminy, za harmonijną współpracę przy wspólnie realizowanych zadaniach.

Fotorelacja