Budżet Gminy na 2019 rok

Budżet Gminy na 2019 rok

31.12.2018

Budżet Gminy na 2019 rok

Budżet Gminy na 2019 rok

W dniu 19 grudnia 2018 r. na III Sesji Rady Miejskiej Rydzyny radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok. Analiza prognozowanych dochodów i wydatków prowadzi do następujących wniosków. Planowane dochody szacowane są w wysokości 40,6 mln złotych. Dochody bieżące budżetu mają wynieść 40,2 mln złotych. natomiast dochody majątkowe planowane są w wysokości 468 tys. złotych. Ogółem planowane dochody są niższe niż od tegorocznych, wg stanu na 30 września o 13%.


Z kolei planowane wydatki bieżące (tj.: wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe koszty działalności bieżącej, wydatki na obsługę długu, dotacje, rezerwa ogólna budżetu i inne) mają wynieść 35,7 mln złotych. Gmina Rydzyna w 2019 roku planuje wydatki majątkowe (inwestycyjne) w wysokości 4,5 mln złotych. Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę 39,3 mln  złotych i będę niższe od tegorocznych aż o 29%.

Bez wątpienia zmniejszone dochody a w szczególności wydatki budżetowe spowodowane są tym, że w latach 2017-2018 Gmina realizowała duże zadania majątkowe dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.

W związku ze zmniejszonymi wydatkami inwestycyjnymi Gmina w przyszłorocznym budżecie planuje nadwyżkę budżetu w wysokości 1,4 mln złotych, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych.

W uchwale budżetowej na 2019 roku jak co roku główną pozycją po stronie wydatków stanowią nakłady w dziale oświata, w wysokości 15,3 mln złotych, które stanowią 38,93% ogółu wydatków. Na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych – szkoły podstawowe wraz z dowożeniem uczniów do szkół zaplanowano nakłady w wysokości 11,1 mln złotych, podczas gdy na ten cel Gmina ma otrzymać z budżetu państwa część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 8,1 mln złotych. Jak co roku, oświata wymaga dofinansowania dochodami własnym w wysokości 3,0 mln złotych. W dalszym ciągu z roku na rok rośnie zatem różnica pomiędzy otrzymywaną „subwencją oświatową”, a realnymi wydatkami na to zadanie.

Poziom dochodów własnych kształtowany będzie przez wiele czynników. Z jednej strony  Gmina systematycznie otrzymuje niedoszacowaną cześć oświatową subwencji ogólnej. Z drugiej strony do plusów należy zaliczyć planowany wzrost dochodów o 26% z tytułu udziałów w podatku PIT do kwoty 9,1 mln zł. Założone planowane dochody z tego tytułu, jak przekazano w informacji Ministra Finansów mają charakter informacyjno – szacunkowy. W  uchwale budżetowej jest założona kwota środków z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, gdzie na samorząd gminny nałożono ustawowy obowiązek wypłaty wielu świadczeń pomocy społecznej  (w tym tzw. program 500+) na kwotę ogółem ponad 9,1 mln złotych, co stanowi 22,65% dochodów bieżących ogółem, a realizacja wydatków zleconych zadań stanowi 26,19% wydatków bieżących ogółem.
W budżecie zaplanowano 450 tys. zł po stronie dochodów ze sprzedaży majątku. Dochody z tego tytułu należy oceniać jako realne. W dalszym ciągu Gmina będzie podejmowała działania w celu sprzedaży kolejnych terenów pod zabudowę mieszkaniową w Rydzynie.

Najważniejszą gminną inwestycją jest planowana przebudowa dróg gminnych na odcinku od węzła „Rydzyna” drogi ekspresowej S5 do m. Jabłonna. Koszt przebudowy prawie 3 km dróg szacuje się na ok. 3,6 mln złotych. Gmina w budżecie zabezpieczyła 50% kosztów zadania tj. 1,8 mln złotych. Gmina złożyła wniosek o dofinansowania tego zadania do Wojewody Wielkopolskiego z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Wniosek przeszedł ocenę formalną i merytoryczną i znalazł się na 5 miejscu listy rankingowej. Realizacja całości inwestycji uzależniona będzie od możliwości dofinansowania tego zadania z ww. programu.

W zakresie wydatków majątkowych Gmina zamierza kontynuować realizację zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa przy ciągach komunikacyjnych. W przyszłym roku planowane jest  przekazania kwoty 600 tys. złotych na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania związanego z przebudową drogi powiatowej 4800P na odcinku Dąbcze – Nowa Wieś – Kąkolewo. Zakres planowanego do realizacji zadania uzależniony jest od otrzymania przez Powiat Leszczyński dofinansowania od Wojewody Wielkopolskiego z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
Gmina planuje kontynuować zadania związane z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna w kwocie 1 mln 450 tys. złotych (ujęte w WPF) tj.: budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbczu (1,1 mln zł) budowę wodociągu Rojęczyn – Junoszyn – Jabłonna – II etap (100 tys. zł), budowę kanalizacji sanitarnej w rydzyńskiej strefie przemysłowej w Kłodzie (50 tys. zł) i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Gminie Rydzyna (200 tys. zł.).

W zakresie oświaty planuje się w 2019 roku opracować dokumentację techniczną rozbudową Szkoły Podstawowej w Rydzynie i uzyskanie stosownego pozwolenia na budowę aby w kolejnych latach w ramach posiadanych środków przystąpić do realizacji tego zadania.

Gmina w dalszym ciągu realizować będzie działania w zakresie ochrony środowiska. W przyszłym roku Gmina zaplanowała 60 tys. zł na dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i usuwania azbestu.

W konsekwencji w budżecie na 2019 rok nakłady na działalność inwestycyjną szacuje się w wysokości 4,5 mln złotych (w tym 4,1 mln zł nakładów ujętych w WPF jako wieloletnie zadania inwestycyjne), co stanowi 12% ogółu planowanych wydatków, a odliczając wydatki na zadania zlecone ustawami, to wskaźnik ten wynosi 15%.

Warto jeszcze nadmienić, że mimo dużych nakładów inwestycyjnych w dalszym ciągu szereg zadań czeka na realizację w kolejnych latach. Ponadto sporym obciążeniem przyszłorocznego budżetu będzie spłata zobowiązań (1,4 mln zł) z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Ze względu na bardzo szybko się zmieniającą sytuację makroekonomiczną bliższego i dalszego otoczenia realizacja przyszłorocznego budżetu wymagać będzie podejmowania szeregu działań mających na celu dalszą racjonalizację wydatków budżetowych i to we wszystkich sferach działalności samorządu oraz zintensyfikowania działań w zakresie wysokiej realizacji dochodów budżetowych.