II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

10.11.2020

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

BURMISTRZ MIASTA i GMINY W RYDZYNIE  OGŁASZA

II USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY RYDZYNA, POŁOŻONYCH W OBRĘBIE MIASTA RYDZYNA, PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ

 

L.p.Nr ewidencyjny nieruchomościPołożenie

nieruchomości

Nr księgi wieczystej   Powierzchnia

nieruchomości

w ha

 

 

Cena wywoławcza

netto w zł

 

Wadium

w zł

 

1.

155/30Ul. WyszyńskiegoPO1L/00024727/60,097179 000,0010 000,00
 

2.

155/44

406/48

Ul. WyszyńskiegoPO1L/00024213/0

PO1L/00024727/6

0,059749 000,00 6 000,00

 

Opis i przeznaczenie nieruchomości:

1.Położenie nieruchomości

Nieruchomości położone są na terenie miasta Rydzyna przy ul. Wyszyńskiego

2.Opis nieruchomości

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, nieuzbrojone, niezagospodarowane, nieogrodzone. Kształt działek nieregularny zbliżony do nieforemnego wieloboku, dobry.

W bezpośrednim sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

3.Przeznaczenie nieruchomości w mpzp

Zgodnie z Uchwałą XI/92/2011 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 września 2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych gruntu 406/25, 406/33, 409/1, 409/3, 409/4, 410/2, i 155/16 położonych w miejscowości Rydzyna w rejonie ulicy Kościuszki i Kurpińskiego nieruchomość oznaczona jako działka nr 155/44 oraz 406/48 obręb Rydzyna leży w terenach oznaczonych symbolem 3 MN przeznaczonych pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, nieruchomość oznaczona jako działka nr 155/30 na terenach oznaczonych symbolem 3 MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz częściowo oznaczonych symbolem KD-D – tereny dróg dojazdowych.

4.Uzbrojenie nieruchomości w media

Działki 155/44, 406/48 znajdują się na terenie uzbrojonym w sieć: energetyczną.

Działka 155/30 znajduje się na terenie uzbrojonym w sieć: energetyczną, wodną.

  Dodatkowe informacje:

  • Księgi wieczyste nie wykazuje wpisów obciążeniowych.
  • Do każdej ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 15 grudnia 2020 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali narad nr 10 Urzędu Miasta i Gminy w Rydzynie, Rynek nr 1.


Wadium należy wpłacać w terminie do dnia 8 grudnia 2020 r. (wtorek) na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rydzynie (liczy się data wpływu na konto) nr 15 1020 3088 0000 8002 0034 3038 przelewem lub gotówkowo w kasie Urzędu – pokój nr 1.

 

 

Warunki uczestnictwa w przetargu:

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu obowiązani są przedłożyć Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

–  w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, właściwych pełnomocnictw,

– w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowód tożsamości, wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, właściwych pełnomocnictw,

– w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji: aktualnego wypisu z rejestru,  właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

 

Wadia zwraca się w terminie 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, a wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi jej nabywca.

 

Organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym zawiadomieniu.

Uchylenie się od podpisania aktu notarialnego spowoduje przepadek wadium.

 

Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Rydzyna pokój nr 19 lub telefonicznie pod nr 065 5388 – 503.    

 

II USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

BIP