1 lipca rusza obowiązek zgłoszenia źródeł ciepła!

01.07.2021

1 lipca rusza obowiązek zgłoszenia źródeł ciepła!

Już od 1 lipca 2021 roku na właścicielach nieruchomości oraz zarządcach budynków lub lokali ciążyć będzie obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw. Obowiązek wynika z  Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 544).

 

Za wdrożenie, uruchomienie i prowadzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, w skrócie CEEB, która będzie centralną bazą informacji i ważnym narzędziem wspierania wymiany starych kotłów grzewczych odpowiada Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

 

CEEB będzie narzędziem dla organów administracji centralnej i samorządowej do realizacji założeń polityki niskoemisyjnej oraz miejscem, gdzie będą dostępne informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców. Dodatkowo dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku.

 

Decydującym kryterium wpisu budynku do bazy CEEB będzie moc cieplna źródła spalania paliw – nie większa niż 1 MW, co obejmować będzie nie tylko jednorodzinne czy wielorodzinne budynki mieszkalne ale także małe lokalne ciepłownie czy małe zakłady produkcyjne. Obowiązek złożenia deklaracji ciąży na właścicielu lub zarządcy budynku, a więc dotyczy zarówno osoby fizycznej jak i przedsiębiorcy.

 

Terminy składania deklaracji dla właścicieli nieruchomości lub zarządców:

  • 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła w budynku nowo powstałym, zgodnie z art. 27g ust. 1 ww. ustawy,
  • 12 miesięcy dla budynków, w których już istnieje źródło ciepła, zgodnie z art. 18 pkt. 6, ww. ustawy.

 

Sposób składania deklaracji:

  • w formie elektronicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję,
  • w formie papierowej, wypełniony dokument można będzie wysłać  listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie gminy/miasta, zgodnym z lokalizacją budynku.

 

Sankcje dla osób, które nie złożą w ustawowym terminie deklaracji:

  • w przypadku nie złożenia deklaracji zgodnie z art. 27h ww. ustawy na właściciela nieruchomości oraz zarządców budynków może zostać nałożona kara grzywny.

 

W poniższym linku możesz złożyć deklarację elektronicznie lub pobrać ją w wersji papierowej, a także uzyskać więcej informacji:

 

Link do powyższego https://zone.gunb.gov.pl/

Deklaracja do pobrania także na naszym BIP: http://bip.rydzyna.pl/dokument/1276