Newsletter

chcesz otrzymywać wiadomości o nowościach? zostaw nam swój email! 

Informacja PLW w Lesznie

20.02.2017 09:37

W związku z wystąpieniem w Polsce kolejnych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków ( 49 ognisk) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie przypomina o zakazach i nakazach zawartych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. (Dz. U z 2016 r. poz. 2091)

 

Zgodnie z § 1.1.  W związku  z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 

1)   zakazuje się:

a)   organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem żywych kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw, z wyłączeniem lotów treningowych lub lotów konkursowych gołębi,

b)  przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania do sprzedaży, sprzedaży, dostarczania oraz każdego innego sposobu zbycia ptaków, o których mowa w lit. a, na targowiskach,

c)   pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,

d)  wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

 

2) nakazuje się:

a)   odosobnienie  drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami,

b)  zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,

c)   utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,

d)  zgłaszanie  powiatowemu  lekarzowi  weterynarii  właściwemu  dla  miejsca  wysyłki,  co  najmniej  na  24 godziny przed przemieszczeniem, informacji o planowanym przemieszczeniu przesyłek drobiu obejmujących:

–  rodzaj przesyłki, ze wskazaniem odpowiednio gatunku drobiu, piskląt jednodniowych albo jaj wylęgowych,

–  datę przemieszczenia

–  miejsce wysyłki i miejsce przeznaczenia,

–  liczbę ptaków,

e)   przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,

f)   karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,

g)  wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany  drób,  a w przypadku  braku  niecek  dezynfekcyjnych  –  przed  wjazdami  i wyjazdami  z gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, oraz stałe utrzymywanie wyłożonych mat lub niecek dezynfekcyjnych w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego,

h)  stosowanie  przez  osoby  wchodzące  do  budynków  inwentarskich,  w których  jest  utrzymywany  drób,  odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku,

i)   stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,

j)   oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,

k)  powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,

l)   dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

 

2. Posiadacz drobiu zawiadamia organ Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:

1)   zwiększonej śmiertelności;

2)   znaczącego spadku pobierania paszy i wody;

3)   objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł,

niezborność ruchów;

4)   duszności;

5)   sinicy i wybroczyn;

6)   biegunki;

7)   nagłego spadku nieśności.

 

3. Dzierżawcy  lub  zarządcy  obwodów  łowieckich  zgłaszają  organowi  Inspekcji  Weterynaryjnej  albo  najbliższemu podmiotowi świadczącemu usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej przypadki zwiększonej śmiertelności dzikich ptaków.

 

Z uwagi na powyższe każdy, kto posiada drób lub ptaki (z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych ) musi dokonać zgłoszenia  Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Lesznie.

Zgłoszenie można złożyć osobiście, przesłać pocztą na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lesznie, ul. Święciechowska 150, 64-100 Leszno lub przesłać drogą e-mail na adres: leszno.piw@wetgiw.gov.pl

Formularz zgłoszenia faktu posiadania ptaków został przesłany do Państwa 16 stycznia br. oraz jest dostępny na stronie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lesznie: wetleszno.pl

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie przypomina, że niespełnianie wymogów utrzymywania drobiu zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków skutkuje wszczęciem postępowania administracyjnego i ukaraniem właściciela karą administracyjną.

W przypadku postepowania na podstawie artykułu 85aa ust1 ustawy – postępowanie administracyjne – przewidziana jest kara pieniężna w wysokości od 0,2 do 2,0 kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

Kary pieniężne wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, powiatowy lekarz weterynarii albo graniczny lekarz weterynarii.

W przypadku postępowania na podstawie artykułu 78 ustawy – postępowanie karne - grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3

         Równocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie przypomina, że aktualności na temat wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz innych chorób zakaźnych zwierząt umieszczone są na stronie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lesznie: www.wetleszno.pl.

 

wróć

Życzenia Świąteczne