Newsletter

chcesz otrzymywać wiadomości o nowościach? zostaw nam swój email! 

Konsultacje

08.11.2016 14:06

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Rydzyny nr XI/95/2011 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, wyznacza w dniach
9 listopada – 18 listopada maja br. termin konsultowania z ww. organizacjami, projektu uchwały w sprawie: Programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

 

Projekt uchwały w sprawie: Programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017, zostanie przedłożony radzie gminy z końcem listopada 2016 br.

 

Konsultacje będą  przeprowadzane w formie:

 1. zgłaszania uwag do projektu uchwały na piśmie
 1. Konsultacje w formie zgłaszania uwag do projektu uchwały na piśmie polegają na wypełnieniu odpowiedniego formularza i przesłaniu go pocztą lub złożeniu osobiście w siedzibie UMiG w Rydzynie w terminie
  9 listopada – 18 listopada br.
 2. Wzór formularza konsultacji stanowi załącznik Nr 1 do uchwały
  nr XI/95/2011
 1. zgłaszania uwag podczas spotkania z uczestnikami konsultacji w dniu 16.11.2016r
  w godz. od 10.00 do 11.00  budynek C w UMiG Rydzyna, pokój nr 10.

Informacje o terminie rozpoczęcia konsultacji są dostępne w:

 1. Biuletynie Informacji Publicznej
 2. Stronie internetowej www.rydzyna.pl
 3. na tablicy ogłoszeń UMiG Rydzyna

Uchwała oraz program współpracy

wróć

Życzenia Świąteczne