PROW

PROW

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Tytuł operacji: Przebudowa drogi gminnej ulica Sportowa w Dąbczu

Celem operacji jest poprawa komunikacji oraz dojazdu do Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Łopuszańskiego oraz środowiskowej sali sportowej poprzez przebudowę  drogi gminnej – ulica Sportowa w Dąbczu.

Przedmiot realizacji  przebudowa drogi gminnej ulica Sportowa w Dąbczu na długości 158 mb o jezdni bitumicznej o szerokości 5,0 m z jednostronnym chodnikiem z kostki betonowej o szer. 1,7 m. W celu odwodnienia nawierzchni jezdni i chodników powstała kanalizacja deszczowa z rur PVC o średnicy 315 mm i SN> 8 kN/m. Ulica Sportowa w miejscowości Dąbcze stanowi dojazd do Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Łopuszańskiego oraz Środowiskowej Sali Sportowej. Droga łączy się z drogą powiatową nr 4801P.

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej pochodzących z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem w zakresie: Budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których świadczone są usługi społeczne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych.

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Urząd Miasta i Gminy Rydzyna

ul. Rynek 1
64-130 Rydzyna
rydzyna@rydzyna.pl 65 538 84 34

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 8.00-16.00
Wtorek 7.30-15.30
Środa 7.30-15.30
Czwartek 7.30-15.30
Piątek 7.30-15.30

Godziny obsługi interesantów USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych:
Poniedziałek - 8.00-16.00
pozostałe dni - 7.30-14.00

NUMER KONTA: 65 1020 3088 0000 8102 0005 6424

Dostępność architektoniczna:
do budynku prowadzi wejście od strony Rynku. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu. Osobom niepełnosprawnym udzielają pomocy pracownicy. Powiadamianie pracowników odbywa się za pomocą dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych.