Newsletter

chcesz otrzymywać wiadomości o nowościach? zostaw nam swój email! 

Rewitalizacja Gminy Rydzyna


Rozpoczęcie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Rydzynie w sprawie wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

 

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Rydzynie w sprawie zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Konsultacje społeczne przeprowadzone odbywają się od dnia 19.05.2017 r. do dnia 17.06.2017 r. W związku z powyższym, osoby zainteresowane mogą zapoznać się z w/w projektem uchwały:

 

Przewidziano następujące formy konsultacji społecznych:

 1. Zbieranie uwag w formie papierowej. Uwagi i wnioski można składać :
 1. Zbieranie uwag w formie elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mail:  rewitalizacja-rydzyna@atmoterm.pl.
 2. Zbieranie uwag w wersji elektronicznej za pomocą ankiety KLIKNIJ ABY PRZEJŚĆ DO ANKIETY, oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna pod adresem www.bip2-rydzyna.065.pl/ w terminie trwania konsultacji społecznych.
 3. Zbieranie uwag ustnych (w Urzędzie Miasta i Gminy Rydzyna, w pokoju nr 11).

ZAŁĄCZNIKI:

1.FORMULARZ UWAG

2. PROJEKT UCHWAŁY


 

 


Rozpoczęcie konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Rydzyna

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących założeń Gminnego Programu Rewitalizacji.

Konsultacje społeczne odbywają się w terminie od dnia 12.04.2017 r. do dnia 11.05.2017 r. W związku z powyższym, osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dokumentacją w następujących formach:

Uwagi i wnioski do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Rydzyna można składać w w/w terminie:

Otwarty formularz konsultacyjny, Ankieta konsultacyjna oraz projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dostępne są:

 

W ramach konsultacji społecznych odbędzie się spotkanie konsultacyjne w dniu 20.04.2017 r. o godzinie 16.00 w Rydzyńskim Centrum Kultury.

ZAŁĄCZNIKI:

1. projekt GPR

2. Ankieta

3. Formularz uwag

 


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna z dnia 5 kwietnia 2017 r. o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Rydzyna

 

Ankieta konsultacyjna dotycząca projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rydzyna

 


 

Plan warsztatów z interesariuszami rewitalizacji Gminy Rydzyna

21 marca 2017 r.

 

 1. Część wprowadzająca
 1. Podsumowanie I warsztatów z interesariuszami rewitalizacji przeprowadzonymi w dniu 6 marca 2017 r.
 2. Prezentacja rekomendacji i dobrych praktyk dotyczących działań rewitalizacyjnych na podstawie zadań w innych miastach i gminach, w szczególności w odniesieniu do działań społecznych.  

Dyskusja

 1. Część warsztatowa

Cele i kierunki rewitalizacji

Zadaniem uczestników będzie:

 1. zaprojektowanie za pomocą technik kreatywnych przykładowych działań rewitalizacyjnych, które wpłyną na zmniejszenie negatywnych zjawisk występujących na obszarach wyznaczonych do rewitalizacji. W szczególności projekty działań winny odnosić się do zdiagnozowanych problemów na obszarach wyznaczonych do rewitalizacji;
 2. wybór najlepszych opracowanych propozycji działań rewitalizacyjnych, dyskusja na temat propozycji interesariuszy.

Na tym etapie będzie również możliwość zgłaszania wcześniej przygotowanych zadań przez interesariuszy rewitalizacji oraz potencjalnych beneficjentów środków finansowych przewidzianych na działania rewitalizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Zadania prosimy składać na przygotowanym wzorze formularza, który stanowi załącznik do ogłoszenia. Spotkanie będzie ostatnią możliwością zgłoszenia inwestycji do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Rydzyna.

 1. Podsumowanie warsztatów

Określenie wizji po przeprowadzeniu rewitalizacji – jak docelowo mają wyglądać wyznaczone obszary po przeprowadzeniu procesu rewitalizacji. Podsumowanie i dyskusja uczestników o przeprowadzonych warsztatach i wypracowanych rozwiązaniach.

 

Załączniki:

1. Karta projektu

 

Plan warsztatów z interesariuszami rewitalizacji Gminy Rydzyna

6 marca 2017 r.

 

 1. Część wprowadzająca

Prezentacja – około 15 minut

 1. Wstęp do zagadnienia: Gminny Program Rewitalizacji (GPR).
 2. Wyniki diagnozy dla Gminy Rydzyna – obszary wyznaczone do rewitalizacji.
 3. Przykładowe zadania możliwe do realizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.
 4. Możliwe źródła finansowania działań inwestycyjnych.

Dyskusja

 1. Część warsztatowa

Cele i kierunki rewitalizacji

Zadaniem uczestników będzie:

 1. zaprojektowanie wstępnej koncepcji działań rewitalizacyjnych, które  wpłyną na zmniejszenie negatywnych zjawisk występujących na obszarach wyznaczonych do rewitalizacji. W szczególności projekty działań winny odnosić się do zdiagnozowanych problemów na obszarach wyznaczonych do rewitalizacji;
 2. określenie wizji po przeprowadzeniu rewitalizacji – jak docelowo mają wyglądać dane obszary po przeprowadzeniu procesu rewitalizacji.
 1. Spacer studyjny

Spacer uczestników warsztatów po obszarze rewitalizacji nr 1. Omówienie problemów występujących na tym obszarze oraz potencjału do rozwoju. Wskazanie na spacerze lokalizacji propozycji działań dla tego obszaru wypracowanych w II części warsztatów.

 1. Podsumowanie warsztatów

Dyskusja przy kawie i herbacie o przeprowadzonych warsztatach. Podsumowanie wypracowanych celów i kierunków rewitalizacji oraz spaceru studyjnego.


Rozpoczęcie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Rydzyna

 

Szanowni Państwo,

Gmina Rydzyna przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji.
Myśl przewodnia programu rewitalizacji to wzmocnienie wewnętrznego potencjału rozwojowego obszaru poprzez odnowę i zagospodarowanie terenów oraz obiektów wymagających wsparcia, powiązane z aktywizacją społeczną obszaru.

Posiadanie Gminnego Programu Rewitalizacji jest podstawą oraz warunkiem obligatoryjnym do ubiegania się o środki unijne na część zadań z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.

Celem niniejszego badania jest poznanie Państwa opinii na temat aktualnych potrzeb w zakresie rewitalizacji, problemowych obszarów gminy oraz oczekiwanych działań mających na celu ich ożywienie społeczno-gospodarcze.

Badanie jest anonimowe, a wyniki posłużą jedynie do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rydzyna.

 

Rewitalizacja jest to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, a sam dokument ma między innymi za zadanie przedstawiać planowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Rewitalizacja dotyczy prz

 

ede wszystkim działań społecznych na rzecz społeczności zamieszkującej teren rewitalizacyjny. Działania mają prowadzić do poprawy warunków życia społeczności lokalnej.
Projekty, skupione jedynie na działaniach remontowych czy modernizacyjnych, nie skutkujące zmianami strukturalnymi na obszarze rewitalizacyjnym, nie są projektami rewitalizacyjnymi.

Działania inwestycyjne w projekcie rewitalizacyjnym muszą być podporządkowane rozwiązywaniu problemów społecznych, występujących na obszarze rewitalizacyjnym. Projekt infrastrukturalny musi wykazywać komplementarność z planowanym projektem realizującym działania społeczne na rzecz osób z obszaru rewitalizowanego.

     

Życzenia Świąteczne